Brister i arbetet mot diskriminering vid flera lärosäten – däribland LU

- in Nyheter, Utbildning

Enligt en färsk rapport från Diskrimineringsombudsmannen (DO) brister samtliga av de 18 lärosäten som granskats, däribland Lunds universitet, i sitt förebyggande arbete mot diskriminering. 
– Eftersom arbetet med aktiva åtgärder är till för att skydda studenter från diskriminering är det allvarligt att inget lärosäte lever upp till lagens krav, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, i ett pressmeddelande.

Varje år gör DO en tillsyn på 18 stycken högre lärosäten runtom i Sverige för att granska huruvida dessa följer diskrimineringslagen eller ej. Lagen stipulerar att lärosätena ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka att olika slag av diskriminering äger rum mot studenter vid svenska universitet och högskolor. Rent konkret kräver lagen att lärosätena bland annat ska undersöka risker för diskriminering och hinder för lika rättigheter och möjligheter.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman
Foto: Tomas Gunnarsson/DO

– I dag finns över 400 000 studenter på lärosäten i Sverige. Eftersom arbetet med aktiva åtgärder är till för att skydda studenter från diskriminering är det allvarligt att inget lärosäte lever upp till lagens krav, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, i ett pressmeddelande.

DO poängterar att lärosätenas sätt att undersöka riskerna för diskriminering varit otillräckliga eftersom undersökningarna varit fel utformade och inte omfattat alla former av diskriminering. Således har lärosätena misslyckats med att ta fram tillförlitlig data på hur diskriminering verkligen ser ut på svenska universitet och högskolor. 

Enligt rapporten beror bristerna till stor del på lärosätenas okunskap om diskrimineringslagens krav, något som måste förbättras för att svenska studenters rätt till lika möjligheter och rättigheter ska garanteras.

Sedan tillsynen ägt rum uppger lärosätena i intervjuer med DO att de höjt sina ambitioner och tillskjutit större resurser till arbetet mot diskriminering. De menar även att deras kunskaper om diskrimineringslagen ökat, ett glädjande besked för DO som i sin rapport skriver: ”På längre sikt bidrar det [lärosätenas ökade kunskap, reds. anm.] förhoppningsvis till att färre individer utsätts för diskriminering i samband med att de studerar vid, eller söker till, utbildningar vid universitet och högskolor”.