LU genomför projekt för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier i studentlivet

- in Nyheter

Genom ett nytt samarbete hoppas Lunds universitet och studentorganisationer kunna skapa tydligare riktlinjer för att förebygga och möta sexuella trakasserier. Då en stor del av trakasserier sker utanför universitetets lokaler vill man med projektet ta ett helhetsgrepp kring problematiken.

Lunds universitet planerar att genomföra ett projekt för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier och trakasserier i studentlivet. Initiativet är ett resultat av Tellusprojektet som avslutades 2021. Rapporten från projektet visade att sexuella trakasserier är vanligt förekommande bland studenter och att majoriteten av offren är kvinnor. Förövaren är ofta en annan student. Projektet ska pågå från april 2023 till maj 2024 och kostnaden uppgår till totalt 750 000 kronor.

Det bedrivs idag arbeten mot sexuella trakasserier inom studentlivet, både genom policydokument och utbildningar för studentaktiva. Samtidigt vittnar representanter från studentlivet att det är utmanande att bedriva utbildning eller samordna förebyggande åtgärder med befintliga resurser.

Vicerektor Jimmie Kristensson är ordförande i projektets styrgrupp. Han säger att han hoppas projektet kan bidra till en tryggare studiemiljö för Lunds studenter, och att man kan etablera mer hållbara riktlinjer för studentlivets aktörer. Lunds universitet har inget formellt ansvar för vad som sker utanför studietiden eller utanför universitetets lokaler. Samtidigt kan trakasserier riskera att påverka både studiemiljöer och studenters hälsa. Samverkan i dessa frågor behöver stärkas både inom studentlivet samt mellan studentlivet och universitetet, enligt Jimmie Kristensson.

– Det finns en utmaning i att det hela tiden kommer nya personer inom studentlivet och det krävs någon slags mer kontinuerlig och kraftfull insats, säger han.

Varför har projektet införts just nu och inte tidigare?
– Tellusprojektet som infördes efter Metoo-hösten visade att vi en majoritet av sexuella trakasserier sker utanför universitetets lokaler och att det är andra studenter som är förövare. Sedan var det pandemi. Nu har vi möjlighet och resurser att genomföra det nya projektet

Emmy Svensson, ordförande för
Lus, är positiv till projektet.
Foto: Alexandra Roslund

Emmy Svensson, ordförande för Lunds universitets studentkårer (LUS), är också positiv till projektet. Hon skriver i ett mejl till Lundagård att det finns ett behov av tydliga kontaktvägar mellan studentorganisationerna och universitetet för att tillsammans kunna arbeta preventivt men samt stöttande när något har inträffat.

”I dagsläget råder viss otydlighet kring hur studentkårerna kan, ska och bör samarbeta med universitetet när det gäller dessa frågor, vilket är problematiskt. Även om någon utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier utanför universitetets lokaler eller schemalagda undervisningstid, påverkar det oundvikligen studenters studier samt psykiska och fysiska hälsa och välmående,” skriver Emmy Svensson.