Dubbelt så många rapporterade arbetsincidenter vid LU – bra för arbetsmiljön

- in Nyheter

Sedan 2017 har rapporterade tillbud inom Lunds universitet (LU) mer än fördubblats. Antalet arbetsskador och olyckor ligger dock kvar på samma nivå som tidigare. Att tillbuden ökar menar arbetsmiljöingenjör Robert Howe är något bra.
– Det är nog så att det har varit en underrapportering tidigare, det har hänt incidenter men att man kanske inte har tänkt på att rapportera dem.

Ett tillbud är en så kallad ”nästan-olycka” som kan leda till skada men inte gjort det. Både risker för skador och faktiska skador och olyckshändelser ska rapporteras för att möjliggöra en förbättrad och trygg arbetsmiljö.

Totalt har omkring 375 incidenter rapporterats inom Lunds universitet under 2022 vilket innebär en ökning jämfört med tidigare år. Bland annat har arbetsolyckor som inte resulterat i frånvaro och färdolyckor till och från arbetet ökat jämfört med senaste åren, medan rapporterade tillbud har minskat något, jämfört med 2021. 

Robert Howe, arbetsmiljöingenjör vid LU,
menar att det varit en underrapportering
av tillbud tidigare. Foto: Pressbild

Att rapporteringen av tillbuden har ökat så mycket sedan 2017 ser Robert Howe, arbetsmiljöingenjör på Lunds universitet, inte som ett problem utan snarare som en förbättring. Det Det betyder att fler incidenter rapporteras så att något kan göras åt dem, inte att fler incidenter nödvändigtvis händer.

– Vi jobbar för att informera om att man ska rapportera tillbud. Vi vill att rapportering av tillbud ska öka. Det är nog så att det har varit en underrapportering tidigare där det har hänt incidenter men att man kanske inte tänkt på att rapportera dem. Man har säkert hanterat det inom verksamheten. Men tillbud som rapporteras in bidrar till en risk- och kunskapsbank, säger Robert.

Enligt Robert Howe är det inga siffror som sticker ut i årets sammanställning jämfört med tidigare år, och menar att det är svårt att se någon direkt nedåt- eller uppåtgående trend i olyckor.

– Vi är en stor verksamhet med 8000 anställda och 45 000 studenter. Det är inte så att vi har ett jättestort statistikunderlag utan man får mer lära sig av de enskilda händelserna och försöka se små trender. Tittar man på olyckor och sånt så ökar inte olyckstalen och tittar man på arbetsskadorna så är de ungefär på samma nivå så troligtvis bygger vi bort en del risker och hanterar dem genom att lyfta upp tillbuden.

Bland direkta orsaker till rapporterade tillbud 2022 är den största kategorin “inandning av farliga ångor”. Andra vanliga orsakerna för tillbud är organisatoriska och sociala orsaker, kontakt med skadligt ämne, fysisk överbelastning och fallincidenter. 

Flest rapporteringar kommer från förvaltningen och de ”våta” fakulteterna där man har mer laborativ verksamhet, som naturvetenskapliga och medicinska fakulteten samt LTH och MAX IV. Men det är bara tolv tillbud som inkommit från LUs 45 000 studenter förra året, varav de flesta handlar om inandning eller kontakt med skadliga ämnen samt skärskador. Enligt Robert kan det vara mycket som inte rapporterats in och diarieförts på universitetets centrala registratur utan att en del studentärenden istället har hanterats via kårerna.

Det digitala rapporteringssystemet för avvikelser, IA (Informationssystem om Arbetsmiljö), håller just nu på att införas på de sista fakulteterna. Vid halvårsskiftet den 30 juni ska hela Lunds universitet använda det för rapportering av tillbud och arbetsskador. 

– Det gör det lättare att rapportera, följa upp och ha koll på utredningar med tydligare roller om vem som gör vad, säger Robert Howe.

Tillbud 2017-2022 i siffror:

Rapporterade incidenter vid Lunds universitet (cirka antal):
2022 – 375
2021 – 345
2020 – 305
2019 – 305
2018 – 240
2017 – 180

Rapporter per fakultet 2022:
Förvaltning: 128
Medicinska fak.: 73
LTH: 58
MAX IV: 45
Naturvet. fak.: 32

Rapporterade arbetsskador: 2017-2022

+

2022
Arbetsolyckor: 55
Arbetssjukdomar: 10
Färdolyckor: 41

2021
Arbetsolyckor: 32
Arbetssjukdomar: 8
Färdolyckor: 20

2020
Arbetsolyckor: 40
Arbetssjukdomar: 18
Färdolyckor: 36

2019
Arbetsolyckor: 58
Arbetssjukdomar: 8
Färdolyckor: 31

2018
Arbetsolyckor: 46
Arbetssjukdomar: 13
Färdolyckor: 29

2017
Arbetsolyckor: 54
Arbetssjukdomar: 4
Färdolyckor: 24

Källa: LU, Företagshälsovården, Robert Howe, arbetsmiljöingenjör