Spår av kokain på nio nationer

På nationerna i Lund råder det nolltolerans mot narkotika. När Lundagård gör tester finns det dock spår av kokain på nio av tretton nationer.
– Jag tror tyvärr att det är omöjligt att helt och hållet förhindra risken, säger Noa Liungman, kurator på Sydskånska nationen.

Under mars och april månad har Lundagårds grävredaktion besökt samtliga nationer i Lund under pub- eller klubbkvällar. Med hjälp av så kallade kokainservetter har nationernas toaletter testats för spår av kokain. Testerna har genomförts på antingen vardags- eller helgkvällar. Varje nation har testats vid ett tillfälle, på antingen herrtoaletten, damtoaletten eller båda två.

– Den här metoden är mycket tillförlitlig, säger Ulf Ellervik, professor i kemi vid Lunds universitet.

Våtservetten måste träffa ett korn av kokain för att ge utslag – då blir den blå. På vissa av servetterna går det att se var kornen träffat servetten, berättar Ulf Ellervik. På andra servetter är kornen utsmetade, troligtvis för att man hunnit städa mellan att kokainet togs och testet gjordes, utan att ha lyckats städa bort alla rester av narkotikan. Det är dock ingen tvekan om det är en träff.

– Kokain är ett relativt stabilt ämne. Är det blått så är det en träff, säger Ulf Ellervik.

Statistik från forskningsinstitutet RISE, som på uppdrag av Lunds kommun har mätt mängden narkotika i Lunds avloppsvatten, visar att andelen kokain har ökat för varje år sedan pandemin. Från 2021 till 2023 ökade kokainhalten med 114 procent.

När Lundagård testar Lunds nationer för spår av kokain blir nio av tretton servetter blå.

På Blekingska, Hallands, Helsingkrona, Kristianstad, Malmö, Sydskånska, Västgöta, Wermlands och Östgöta nation finns spår av kokain. Samtliga av nationerna där kokain har påträffats har nolltolerans mot narkotika. De utbildar sina förmän i frågor om narkotika och har kontinuerlig kontakt med polis och ordningsvakter. Ändå letar sig drogerna in på nationerna.

– Jag tror tyvärr att det är omöjligt att helt och hållet förhindra risken, säger Noa Liungman, kurator på Sydskånska nationen.

Han tror att det som får bäst effekt för att förebygga narkotikabruk är att ha en trygg kultur på nationen så att folk vågar säga till om de ser någon som innehar eller brukar narkotika.

– För oss handlar det mycket om att alla våra aktiva och jobbare är medvetna om hur de ska agera om de stöter på narkotika på verksamheten. Eller om de stöter på någon som är narkotikapåverkad, säger Noa Liungman.

De tolv nationer som ingår i Kuratorskollegiet (alla utom Smålands nation) deltar även i informationskampanjen Nationer mot narkotika. Kampanjen är ett samarbete mellan nationerna där de utbyter erfarenheter med varandra för att arbeta mot narkotika.

Hallands, Helsingkrona, Kristianstad, Blekingska och Västgöta nation skriver i mejl att de, likt Sydskånska nationen, ser allvarligt på resultatet. De kommer att fortsätta att arbeta förebyggande i samarbete med ordningsvakter, polis och Kuratorskollegiet.

Isabella Bergman, ordförande för Kuratorskollegiet, är inte förvånad över att det finns spår av kokain på Lunds nationer.

– Det hade varit en ganska naiv inställning. Lunds nationer kan inte stoppa ett narkotikaproblem i stort i samhället, men det är klart att det är ledsamt, säger Isabella Bergman.

Kokainet används som en slags dopning.

Testerna genomfördes i de lokaler där nationerna bedriver sin klubb- och pubverksamhet. Servetterna gav utslag för kokain ovanpå cisternerna inne i toalettbåsen och på intilliggande hyllinsatser, men även ute i de allmänna utrymmena där det inte går att stänga om sig, till exempel ovanpå handfaten och pissoarerna.

– Det kan finnas en viss prestige i att våga ta en drog öppet inom vissa grupper och subkulturer, säger Sébastien Tutenges, lektor i sociologi vid Lunds universitet, som har forskat om nattliv och berusning.

Särskilt utmärkande för kokain är att ruset är ganska kortvarigt. För att bibehålla ett rus behöver man därför inta kokain fortlöpande under kvällen, berättar Sébastien Tutenges.

– Kokainet används som en slags social dopning: under det korta ruset känner många ett större självförtroende, utåtvändhet och fokus. På sikt kan det dock ödelägga ett liv fullständigt, för att det är så beroendeframkallande. Som någon missbrukare har sagt: ”It’s so good – never try it.”

Hur bör nationerna göra för att uppnå sitt mål om att droger inte ska förekomma på deras klubbar och pubar?

– Ibland ser man det man kallar för ”stand alone interventions”, där man bara gör informationskampanjer. Man sätter upp någon poster som förklarar att kokain är farligt. Den typen av intervention fungerar inte. Det kan till och med ha motsatt effekt. Ur ett ungdomskulturperspektiv kan det faktum att det är farligt vara attraktivt.

I stället behövs breda insatser som involverar fler olika aktörer och syftar till att förändra kulturen runt omkring droganvändandet, menar Sébastien Tutenges. Det är också viktigt att de personer som har ett missbruk inte bara avvisas från festlokalerna, utan att de faktiskt erbjuds hjälp, såsom psykologsamtal eller gruppterapi.

Utöver informationskampanjen Nationer mot narkotika har Kuratorskollegiet en gemensam handlingsplan med åtgärdsplaner för hur nationerna ska agera om man ertappar någon med narkotika eller misstänker att någon är narkotikapåverkad, berättar Isabella Bergman. Hon vill att den som blir ertappad med att inneha eller bruka narkotika ska känna sig bekväm med att söka hjälp hos nationernas kuratel. De samarbetar även med organisationer såsom Mariamottagningen och Studentprästerna.

– Jag anser att vi gör tillräckligt. Vi jobbar effektivt utifrån de möjligheter vi har. Vi är trots allt små organisationer som drivs av personer i yngre tjugoårsåldern, som inte sitter på tillräckliga förkunskaper för att kunna stoppa narkotikabruket på nationerna, säger hon.

Kommentarer från nationerna

+

Blekingska nationen

Hur ser ni på att det förekommer kokain på er nation?

Vi ser givetvis mycket allvarligt på det här. Vi har nolltolerans mot bruk och innehav av narkotika på nationen, och följer de råd vi får av polisen och Kuratorskollegiet.

Hur jobbar ni i nuläget för att förhindra att det förekommer bruk av narkotika på er nation?

Vi har en alkohol- och drogpolicy som alla våra förtroendevalda utbildas i varje termin. Där diskuterar vi också mycket om vad man gör när man misstänker att någon brukar narkotika, och vilka åtgärder vi tar om vi misstänker eller skulle veta att någon brukar/innehar narkotika. Utöver den utbildningen så kommer också det Mobila teamet (polisen + studenthälsan) till oss och går igenom hur man ska agera vid misstanke om narkotikabruk. Det är en del av initiativet Nationer mot narkotika, som Kuratorskollegiet kan berätta mer om. Båda dessa tillfällen är obligatoriska för våra förtroendevalda. Alla våra förtroendevalda förväntas också att gå minst A-cert (men gärna B-cert också), en utbildning som ges tillsammans med KK, polisen, och tillståndsenheten. Vi som sitter i Quratelet går också C-cert, samt en kurs i krisprevention. Vi har också ett nära samarbete med våra vakter för att se till att ingen som brukar/innehar narkotika kommer in på nationen. Vi är också delaktiga i Trygg Krog som drivs av Lunds kommun för att göra både nationer och krogar tryggare. Genom Trygg Krog erbjuds ett utbildningstillfälle per termin med lite olika fokusområden – bland annat hur man hanterar narkotika inom sin verksamhet. Vi är genomgående tydliga mot våra aktiva om vår nolltolerans mot narkotika, och informerar alltid om vår alkohol- och drogpolicy till de som bokar sittningar hos oss.

Kommer ni göra någonting mer nu när ni vet att det förekommer kokain på er nation?

Vi kommer att prata med våra vakter, och lyfta ärendet till vårt seniorskollegium för att utvärdera vad mer vi kan göra. Vi har redan många olika förebyggande åtgärder som vi tror fungerar, men det är alltid bra att utvärdera ett sådant arbete för att se vad mer man kan göra.

Vad mer behöver göras för att minska förekomsten av narkotika på er nation?

Vi kommer att fortsätta med de förebyggande åtgärder vi redan har, och fortsätta utvärdera dessa. Vi kommer även fortsätta ha ett aktivt utbyte med andra nationer då det här är ett större samhällsproblem som vi behöver ta gemensamma krafttag mot.

Hur ofta avvisar ni personer från er nation på grund av bruk eller innehav av narkotika?

Jag har inga exakta siffror, men våra vakter skriver alltid rapporter i slutet av klubbkvällar, och där kan jag inte se att det förekommit några avvisningar den senaste terminen. Men då det misstänks så avvisas personen i fråga alltid. Vi är väldigt tydliga med våra förtroendevalda att de alltid ska avvisa gäster som de misstänker vara påverkade av narkotika, och att om det känns obehagligt att göra det så kan de ringa Quratelet och så gör vi det åt dem.

Är ni förvånade över att det förekommer kokain på er nation?

Eftersom jag själv sitter i styrgruppen för Trygg Krog så vet jag att kokainbruket gått upp i Lund under en längre period. Vår målgrupp är dessutom unga vuxna, och det är också den största gruppen av narkotikabrukare. Det är en risk som vi alltid vet finns, och det är just därför vi jobbar så aktivt mot narkotika på nationen.

Hallands nation

Enligt vår Narkotikapolicy så har vi på Hallands Nation en nolltolerans mot alla former av narkotika i samtliga verksamheter. Vi jobbar aktivt tillsammans med Polisen och med de andra nationerna i den satsning som kallas Nationer mot narkotika. För att förebygga narkotikabruk i våra verksamheter så har vi bland annat återkopplingsmöten med våra vakter och utbildningar med våra förmän. Satsningen Nationer mot narkotika innebar bland annat att en representant från Polisen kom och hade en utbildning för alla våra förmän och aktiva om narkotika och om hur man förebygger det/hanterar det om det skulle förekomma på någon av våra verksamheter. Vi vet att samhället i stort har ett problem med folk som brukar narkotika och tyvärr så är det inget studentlivet är skonat från och det är en kontinuerlig dialog vi har med våra vakter och Polisen. Nationer mot narkotika är något som vi hoppas utvecklas vidare för att på så sätt minimera mängden narkotika som brukas i studentlivet och därmed minimerar mängden narkotika som brukas på Hallands Nation. För vidare frågor hänvisar jag till vår narkotikapolicy som går att hitta på vår hemsida men även Studentlunds hemsida där ni kan läsa mer om Nationer mot narkotika!

Helsingkrona nation

Vi har, likt de andra nationerna, nolltolerans på narkotika inom vår verksamhet och samarbetar kontinuerligt med Polisen, våra aktiva och våra vakter för att motverka att narkotika brukas. Våra ordningsvakter visiterar vid insläpp och om någon av våra jobbare misstänker att någon innehar eller brukar narkotika kontaktar de vakterna som är utbildade i att hantera det. Varje termin utbildar vi våra förmän i vår narkotika-policy och narkotikans negativa effekter. Våra klubbförmän får en särskild utbildning genom Kuratorskollegiet där de tillsammans med Polisen utbildas i hur man hanterar narkotikapåverade gäster.

Eftersom narkotikabruket är så pass utbrett i samhället är det tyvärr inte förvånande att det funnits spår även om vi inte upplever det som något utbrett i vår verksamhet. Det fråntar inte att det är ett problem när det sker. Enskilt innehav och bruk är inte alltid möjligt att upptäcka så enskilda individer kan undantagsvis komma förbi våra rutiner. Ska förekomsten minska behöver den generella inställningen i samhället ändras.

Kristianstads nation

Vi ser såklart på detta med stort allvar, och det är något vi arbetar aktivt med för att förebygga. Vi har, precis som alla andra nationer, en nolltolerans mot narkotika inom vår verksamhet och har en god och kontinuerlig kontakt med bland annat polisen, förmän och vakter för att motverka att narkotika brukas.

I början av varje termin har vi en grundläggande obligatorisk förmannautbildning. En del av den består bland annat av att gå igenom vår narkotikapolicy, men även av att lära sig kännetecken av en narkotikapåverkad person och hur man ska agera om man misstänker att en person har brukat narkotika, samt hur man ska agera om man ser någon bruka narkotika på nationen.

Via Kuratorskollegiet i samarbete med polisen, får även en del av våra förmän en utbildning där de utbildar hur man hanterar narkotikapåverkade gäster.

Våra ordningsvakter visiterar alla våra gäster vid insläpp, och om någon av våra jobbare eller förmän misstänker narkotikabruk under ett evenemangs gång vet de att de ska kontakta ordningsvakterna som är utbildade i att hantera detta, eller tillkalla polis.

Kontinuerligt besöker även polisen oss för att hjälpa oss kartlägga riskområden, och vad vi kan göra för att underlätta vår verksamhet ur ett narkotikaperspektiv.

Tyvärr är verkligheten att narkotikabruk är utbrett i samhället, därför är det tyvärr inte heller förvånande att det funnits spår av det hos oss, även om vi anser att det inte är något utbrett i vår verksamhet. Trots våra strikta och genomtänkta rutiner, är ett enskilt innehav eller bruk svårt att upptäcka och undantagsvis kan enskilda individer undkomma våra rutiner.

För att förekomsten av narkotika inom student- och nationslivet ska minska, måste inställningen i samhället ändras.

Malmö nation

Hur ser ni på att det förekommer narkotika på er nation?

Självklart ser vi väldigt allvarligt på det. På Malmö Nation råder det absolut nolltolerans mot droger för alla som vistas i vår verksamhet, oavsett om man är medlem, boende eller besökare.

Hur jobbar ni i nuläget för att förhindra att det förekommer bruk av narkotika på er nation?

Vi jobbar sedan flera år tillbaka väldigt hårt utifrån våra policys med både preventiva och stränga åtgärder för att både förhindra folk från att bruka narkotika och att stänga av folk som använder narkotika. Detta sker i flera steg. Till att börja med kommer polisen alltid i början av terminen tillsammans med det mobila teamet och berättar om att det är olagligt och vilka konsekvenser det har för både individ och samhället. Malmö Nation bjöd också in till en föreläsning med en av Malmö Tingsrätts domare som föreläste om konsekvenserna av att vara en del av droghandeln. Under den här utbildningsdagen går även Q igenom Malmö Nations ”alkohol- och narkotikapolicy” för att informera om Nationens förhållningssätt. Under den här dagen kommer det också fram information om hur man kan söka hjälp i fall en själv eller någon man känner brukar narkotika. Den här policyn tillsammans med andra samarbeten som ”Nationer mot Narkotika” kommuniceras frekvent ut till de som besöker vår verksamhet.I början av varje termin hålls både ett inflyttningsmöte och en korridorsvandring där Quratelet informerar om den nämnda policyn för att den ska nå ut till så många som möjligt.På Malmö Nation är konsekvensen av bruk av narkotika permanent avstängning från att vistas på Nationen och även vräkning från sin hyresrätt.På vår nattklubb är det vakterna som har bäst kompetens när det gäller att identifiera personer som har använt narkotika. De går frekvent runt klubben och på toaletterna för att hindra folk från att använda droger. Misstänker vakterna eller en av våra jobbare att någon gäst är drogpåverkad blir den direkt avvisad och polisen kontaktas.Malmö Nation ser polisen och andra myndigheter som våra bästa verktyg för att kunna bedriva ett så bra arbete som möjligt mot narkotika. Vi har frekvent kontakt med både polisen och tillståndsmyndigheten om hur läget ser ut och vad vi som organisation gör bra samt kan göra bättre.

Kommer ni göra någonting mer nu när ni vet att det förekommer kokain på er nation?

Droger är som bekant ett samhällsproblem som tyvärr letar sig in också bland festande ungdomar. Vi kommer fortsätta bedriva det aktiva arbetet vi gör men har också full respekt för att vi kan göra mer. Vi lär oss ständigt hur vi kan arbeta mer effektivt mot narkotika i vårt samarbete med både polis, tillstånd och vakter för att utplåna det här problemet från studentvärlden.Tjänstemännen på Malmö Nation går utbildning i både ansvarsfull alkoholservering och hur man identifierar narkotikapåverkade gäster. Detta är något vi bestämt att även förlänga till de funktionärer som arbetar inom våra spritutskott.

Vad mer behöver göras för att minska förekomsten av narkotika på er nation

Utöver våra utbildningar informerar Quratelet även samtliga lag som jobbar med sprit om vår strikta alkohol- och narkotikapolicy och att de alltid ska vända sig till vakterna om de ser någon som de misstänker har tagit narkotika. Nu kommer även funktionärerna att få en längre utbildning likt den tjänstemännen får för att få bättre verktyg att motverka problemet.
Som sagt lär vi oss ständigt i vårt arbete och vi strävar efter att nå en nollvision gällande narkotika. Vi kommer fortsatt ha god kontakt med myndigheter för att minska förekomsten av narkotika.

Hur ofta avvisar ni personer från er nation på grund av bruk eller innehav av narkotika?

Vi och våra vakter avvisar alla vi misstänker brukar narkotika. Vid sådan misstanke kontaktas alltid polisen.

Är ni förvånade över att det förekommer kokain på er nation?

Narkotika är ett samhällsproblem och det vore naivt och farligt att blunda för faktumet att det letar sig in bland några av de 10 000-tals studenter som festar i Lund. Malmö Nation ser väldigt allvarligt på att det förekommer och tar ansvar för att göra allt i vår makt för att det ska försvinna.

Sydskånska nationen

Hur ser ni på att det förekommer kokain på er nation? 

– Vi har en nolltolerans mot alla former av bruk och innehav av narkotika. Det gäller för boende, aktiva och gäster. Det ska inte finnas i anknytning till vår nation. Det gäller även för aktiva som verkar som representanter för Sydskånska nationen. Så det är klart att så fort det visar sig att det kan ha förekommit narkotika så tar vi det allvarligt. Det ingår i vårt aktiva arbete.

– Men vi är väl medvetna om att det inte går att eliminera risken helt. Så på det sättet är det inte jätteförvånande. Vi är förberedda på att den här typen av grejer förekommer.

Vad är det ni gör i förebyggande syfte för att det inte ska förekomma narkotika på nationen?

– Internt är vi väldigt tydliga i vår kommunikation gentemot aktiva att det är nolltolerans. Vi utgår från KK:s åtgärdstrappa i hur vi tacklar problem. Vi brukar ha en utbildningsdag där polisen och studenthälsan kommer och pratar om det. Dessutom går alla förmän som hanterar alkohol en A- och B-certutbildning, där de får lära sig dels hur man hanterar folk som man misstänker är påverkade av narkotika, men också vilka regelverk som finns kring det. Samt att det är nolltolerans.

– Vi jobbar för att inte prata om en angivarkultur, men att folk ändå ska känna sig trygga på nationen. Det innebär att det, i vår policy, står att om man misstänker innehav av narkotika så ska man rapportera det till kuratelet och om misstankarna är starka så rapporterar man det till myndigheterna. Det är de policys vi har.

– Utåt, i själva verksamheten, har vi ordningsvakter och entrévärdar på alla våra klubbar. Det har vi väldigt god kommunikation med. De genomsöker väskor och kläder på de som kommer in. Om man finner minsta misstanke eller narkotika på personen så avvisas de. Och om man finner narkotika, så kontaktas myndigheterna. Förmännen har en liknande policy. Om de misstänker något, så kontaktar de vakterna som gör en bedömning och kan avvisa personen.

– Vi har posters längs hela vår nedgång, där vi har Nationer mot narkotika-loggan, där vi förmedlar det budskapet. Inne på våra toaletter har vi posters och skyltar kring vem man kan kontakta om man har sett något eller om man känner sig otrygg. Vi har också olika stödlinjer uppsatta.

– Vi har även vakter och förmän som är dedikerade till att gå runt i lokalerna och kolla på de ytorna där det är mer dolt, till exempel toaletterna. De gör rundor under kvällen. I det aktiva arbetet under verksamheten så har vi bra kontroll. Det är den feedbacken vi har fått från polisen när de har granskat vår verksamhet. Så som jag har förstått det upplever både polisen och våra vakter att det är ett mycket mindre problem än det har varit tidigare. Narkotikabruket i studentlundssammanhang har gått stadigt nedåt. Den uppfattningen har vi också på SSK.

Om man kollar på statistik över mätningar av kokain på avloppsvattnet, så har det dock ökat under 2023. Men jag tänker på att, trots att ni har allt det här förebyggande arbetet, så brukar personer narkotika på er nation. Vad tänker du kring det?

– Jag tror tyvärr att det är omöjligt att helt och hållet förhindra risken. Våra dörrvakter kan försäka sig om att det inte finns något i väskorna och de kan göra en genomsökning av kläderna, men det kommer alltid gå att få in narkotika i verksamheten.

– Vi fokuserar mer på att det ändå ska kännas tryggt att vara på våra klubbar. För oss handlar det mycket om att alla våra aktiva och jobbare är medvetna om hur de ska agera om de stöter på narkotika på verksamheten. Eller om de stöter på någon som är narkotikapåverkad. I det arbetet är även vakterna inkopplade. Vår vaktchef har varit aktiv på nationen i många år och har förmedlat till oss att det har gått kraftigt nedåt inom studentlivet. Sedan betyder inte det att det inte kan öka i resten av Lund, det vet jag ingenting om. Men inom vår verksamhet på Sydskånska nationen har vi sett en kraftig nedgång.

Hur har ni sett att det varit en nedgång? Beslagtas det inte lika mycket?

–  Jag kan inte prata om hur det beslagtas på verksamheten. Vakterna har förmedlat att deras jobb har blivit enklare för att de inte upplever att det kommer höga människor till klubben som de måste avvisa. Den kulturen och känslan finns inte på nationerna nu.

Hur ofta är det någon som behöver avvisas från nationen?

– Så fort vi har minsta misstanke eller belägg för att någon har brukat narkotika så avvisas de. Jag kommer inte säga nu hur många som avvisats. Vi får rapporter från vakterna som de även skickar in till polisen kring sina ageranden från kvällen, men det kommer jag inte att dela med mig av här. Det man märker är som sagt att det generellt är ett mindre problem med narkotikakopplat våld inom våra verksamheter.

Varför vill du inte dela med dig av hur många det gäller?

– För att jag ser att det kan vinklas oavsett hur den frågan besvaras. Är det en väldigt  låt siffra så kan det tyda på att det finns ett stort mörkertal. Är det en väldigt hög siffra så kan det antingen tyda på att vi gör ett jättebra jobb eller på att det är ett jättestort problem, och att det fortfarande finns ett stort mörkertal. Så jag känner inte att det är någonting som är relevant för oss att dela med oss av.

Västgöta nation

Hur ser ni på att det förekommer kokain på er nation?

Det är något vi ser väldigt allvarligt på. Vi har en total nolltolerans mot innehav och bruk av narkotika i och runt vår verksamhet, både för gäster, boende, medlemmar och aktiva.

Hur jobbar ni i nuläget för att förhindra att det förekommer bruk av narkotika på er nation?

Vi jobbar väldigt aktivt med att utbilda alla våra aktiva i hantering av situationer där det förekommer narkotika. Under vår interna utbildningsdag har vi det mobila teamet på plats (polisen och studenthälsan) som utbildar våra förmän kring situationer, i och utanför krogmiljö, där det förekommer narkotika.

Vi jobbar hårt med att löpande och konsekvent trycka på att vi är en del av samarbetet Nationer mot narkotika, både internt till alla våra aktiva. Men också externt mot gäster på våra utskott med hjälp av posters och dylikt inne i våra lokaler.

Vi har god kommunikation med vår vakter som jobbar under våra klubbar där de är helt i linje med oss när det kommer till nolltolerans mot narkotika. Efter varje klubb får vi en vaktrapport där kvällen beskrivs av vår vaktchef och där har vi en löpande kommunikation om hur stöknivån ser ut på klubben. Under klubbkvällar har vi även en förman som är ”kvällsansvarig”. Denne personen är på plats under hela kvällen och har löpande kontakt med vakter, övriga förmän och gäster för att garantera en trygg miljö.

Vi har även haft kontakt med polisen och bett dom komma hit för att göra en krogmiljörond. Denna rond är till för att hitta eventuella risker eller platser där det kan vara otryggt eller där vi har dålig uppsyn. Detta är ett initiativ för att öka den generella uppsynen under kvällarna och för att göra det svårare för gäster att göra saker som de inte är tillåtna att göra.

Kommer ni göra någonting mer nu när ni vet att det förekommer kokain på er nation?

Eftersom vi har nolltolerans mot narkotika så jobbar vi väldigt hårt och konsekvent med att uppfylla det, och har gjort det hela tiden. Då vi gör så mycket vi kan och att vi har effektiva metoder så kommer vi fortsätta med det vi redan gör. Sen är det självklart att detta är ett bevis på att det finns all anledning för oss att fortsätta jobba på att hitta fler sätt för att komma åt detta problemet. Vi är ödmjuka inför att vi fortfarande kan lära oss mer om hur vi ska arbeta med detta och det är därför vi har god och öppen kommunikation med myndigheterna för att säkerställa att vi gör allt i vår makt för att komma åt problemet med narkotika.

Vad mer behöver göras för att minska förekomsten av narkotika på er nation?

Något som alltid är aktuellt är en ökad förståelse och fortsatt utbildning inom området. Vi fortsätter att hålla nära kontakt med myndigheter för att ta emot verktyg för hur vi kan utveckla vårt arbete.

Hur ofta avvisar ni personer från er nation på grund av bruk eller innehav av narkotika?

Det finns ingen statistik på exakt antal personer. Det viktiga är att vi, och våra vakter, har total nolltolerans och att när det förekommer situationer med narkotika så sker ett avvisande direkt. Vid avvisande på grund av bruk eller innehav av narkotika kontaktas även polis.

Är ni förvånade över att det förekommer kokain på er nation?

Att det förekommer narkotika i Lunds studentliv, där tiotusentals unga vuxna är aktiva och festar, är det svårt att vara förvånad över. Det är vedertaget att narkotika förekommer i miljöer där unga vuxna festar. Att vi påträffar narkotika hos oss är väldigt ovanligt, men att tro att det aldrig någonsin skulle kunna förekomma vore både naivt och dumt. Vi är medvetna om riskerna och det är därför vi jobbar så hårt med det.

Lundagård har sökt Östgöta nation och Wermlands nation för kommentar.