SLUTREPLIK: Hög kvalitet kräver även ett ambitiöst hållbarhetsarbete 

- in Debatt

Att det skulle finnas ett motsatsförhållande mellan kvalitet och ett ambitiöst hållbarhetsarbete är en förenkling som vi inte tror gynnar varken kvalitetsutveckling eller hållbarhetsarbetet. Det skriver Lunds universitets studentkårer (LUS) i en slutreplik.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

Den 11/4 skrev Moderata studenter i Lund (MST Lund) en replik med kritik gällande Lunds universitets studentkårers (LUS) kommentar om Lunds universitets missade hållbarhetsmål. MST Lund anser att LUS har en förenklad syn på de missade klimatmålen, och undrar om studenterna vill ha minskad kvalitet som konsekvens av universitetets hållbarhetsarbete. Vi delar inte MST Lunds bild av LUS åsikter i hållbarhetsfrågor, och instämmer i stället i att det finns ett behov av breda strategier för att uppnå Lunds universitets hållbarhetsmål. Att ambitiösa målsättningar i hållbarhetsarbetet är likställt med försämrad kvalitet, är dock en bild vi inte delar. 

I den ursprungliga artikeln om universitetets hållbarhetsmål framgår, som repliken beskriver, ett visst fokus på tjänsteresor. Precis som LUS kommenterar i artikeln, kan så bli fallet eftersom tjänsteresor är en del av universitetets klimatavtryck som är möjligt att mäta, medan övriga faktorer såsom inköp och lokaler enligt universitet är svårare att analysera. Det innebär dock inte att det är den enda faktorn i universitetets klimatavtryck som vi anser behöver arbetas med. 

LUS anser att tjänsteresor är en del av universitetets avtryck som bör analyseras och diskuteras, där utsläppen behöver minskas. Så är även fallet inom de övriga områden MST Lund nämner, såsom lokaler och inköp. Vi delar dock inte MST Lunds inställning att universitetets arbete med sitt eget klimatavtryck kommer innebära att lokalerna ska vara kalla och att distansundervisningen ska öka. I stället anser vi att det finns gott om utrymme för universitetet att använda lokaler bättre och mer effektivt, på sätt som inte påverkar kvaliteten negativt. 

MST Lund beskriver även att de håller med om många av hållbarhetsmålen, men att de har svårt att se hur de ska nås, och att det saknas tillräckligt med konkreta åtgärder för att nå ett så tufft mål som en halvering av LU:s klimatpåverkan. En bild LUS helt delar, och som LUS kontinuerligt drivit i alla sammanhang på universitetet där hållbarhetsfrågor diskuteras. Sedan det blev tydligt att hållbarhetsmålen skulle missas, har grunden i den kritik vi lyft varit just att de konkreta åtgärder som satts in inte varit tillräckliga, och att universitetets arbete varit otillräckligt och inte värdigt av ett universitet rankat 8 i världen inom hållbarhetsområdet. 

Vi vill dock poängtera att de analyser som MST Lund efterfrågar gällande olika åtgärder som ska minska utsläppen är nödvändiga, men att det är universitetets ansvar att genomföra och presentera dessa. LUS ansvar är i stället att lyfta fram studenternas åsikter, som tas fram i demokratiska processer inom LUS och våra enskilda studentkårer. Studenterna efterfrågar ett ambitiöst hållbarhetsarbete, men att detta sedan genomförs i praktiken är universitetets ansvar. 

Att det skulle finnas ett motsatsförhållande mellan kvalitet och ett ambitiöst hållbarhetsarbete är en förenkling som vi inte tror gynnar varken kvalitetsutveckling eller hållbarhetsarbetet. Det krävs i stället, likt MST Lund beskriver, breda strategier som inkluderar djupare analys och inte minst ett stort fokus på vad Lunds universitet kan bidra med i hållbarhetsfrågor i form av världsledande utbildning och forskning. Men att Lunds universitets hållbarhetsarbete ska vara ambitiöst, effektivt och ta ett stort ansvar för samhället, vilket även inkluderar att arbeta med sitt eget klimatavtryck, kommer vi inte vika ifrån. På så sätt arbetar vi för att såväl nuvarande, men också framtida studenter, ska kunna få ta del av en högkvalitativ utbildning vid Lunds universitet. 

Linnea Landegren, ordförande Lunds universitets studentkårer 

Anton Silverbern, vice ordförande Lunds universitets studentkårer