MP störst och KD trillar ur – om lundastudenterna får bestämma

- in Nyheter, Politik

Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V) får nästan hälften av lundastudenternas röster i EU-valet. Sverigedemokraterna (SD) och Kristdemokraterna (KD) lyckas däremot inte vinna lundastudenternas förtroende.
– Att SD inte har en särskilt stor andel väljare bland unga kvinnliga studenter i Lund är inte jätteförvånande, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Valet till Europaparlamentet går av stapeln om mindre än en vecka. Lundagårds opinionsundersökning bland lundastudenterna ger glädjebesked till ett par partier – och tänder varningslampor för andra. Miljöpartiet (MP) lockar flest av lundastudenternas röster – cirka 26 procent. Näst störst är Vänsterpartiet med 17,6 procent av rösterna.

– Studenter är i regel rödare och grönare än andra väljargrupper. Miljöpartiet, till exempel, brukar vara starka i studentstäder. De brukar dessutom alltid gå bättre i EU-valet än i riksdagsvalet, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och ledare för det svenska Valforskningsprogrammet.

Miljöpartiets popularitet speglas också i lundastudenternas rangordning av de viktigaste sakfrågorna. Varannan lundastudent tycker att klimatet är den viktigaste valfrågan. Den näst viktigaste valfrågan – invandring och migration – får förhållandevis blygsamma 10 procent av rösterna.

– En stor majoritet av väljarna anser att klimatet är en lämplig fråga att hantera på EU-nivå. Till skillnad från många andra sakfrågor där attityden ofta är att det ska skötas nationellt. Så miljön står högre på dagordningen i ett europaval, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Om undersökningen

+

Svaren i undersökningen kommer från en enkät som Lundagård skickade ut till 15 000 studenter vid Lunds universitet. Urvalet skedde slumpmässigt i så god mån som möjligt. 1 578 svarade på enkäten, vilket motsvarar 10,5 procent av de tillfrågade.

På grund av bristande it-infrastruktur kunde inte enkäten genomföras på ett sätt som garanterade att användare endast lämnade ett svar. Detta blev en avvägning som gjordes för att kunna garantera de svarandes anonymitet. Undersökningen skickades ut den 7 maj och stängdes den 25 maj.

Utöver frågan om vilket parti som lundastudenterna skulle rösta på om det var val i dag innehöll enkäten också frågor som berörde aktuella sakpolitiska debatter och frågor.
När studenterna fick svara på vilka sakfrågor som var deras viktigaste gavs ett antal alternativ samt en möjlighet att själv skriva ett fritextsvar.

Över 50 procent av de svarande uppgav att klimatet var den frågan som de brydde sig allra mest om. Bland fritextsvaren fanns dock en hel del variation i vilka frågor som berörde studenterna. Bland annat nämndes energi, demokrati, handel och kriget i Gaza.

Undersökningen är inte statistiskt säkerställd.

Sämre går det för högerpartierna. Moderaterna är bara fjärde störst på 11,5 procent och Kristdemokraterna får endast 2,6 procent och skulle alltså åka ur Europaparlamentet om lundastudenterna fick bestämma. Även Sverigedemokraterna, som är näst största parti nationellt på 18,8 procent i Novus senaste väljarbarometer, har svårt att locka väljare bland lundastudenterna. De får 5,8 procent i Lundagårds opinionsmätning.

– Det är studentstaden Lund och ett tvärsnitt av unga väljare. Det är förmodligen dessutom en övervikt av kvinnliga väljare. Att SD inte har en särskilt stor andel väljare bland unga kvinnliga studenter i Lund är inte jätteförvånande. Men det går också att vända på det. 1 av 20 lundastudenter röstar på SD. Så även i studentstaden Lund finns alla riksdagspartier representerade, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Överlag är lundastudenterna mycket positiva till EU-samarbetet. 89 procent svarar nej på frågan om Sverige bör lämna EU.

En majoritet är också positiva till att utvidga unionen – i alla fall till förmån för ett ukrainskt EU-medlemskap. 63 procent röstar för ett ukrainskt EU-medlemskap, 15 procent röstar nej och 22 procent uppger att de inte vet.

– Ukrainas sak har blivit starkare. Tidigare har intresset varit svalt för att utvidga EU, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

 

I enkäten fanns också möjlighet för de svarande att uppge vilka sakfrågor de sågs som viktiga. Här gavs en mängd alternativ som syns i bilden ovan. Urvalet gjordes med grund i en undersökning som Dagens Nyheter och Ipsos genomfört. Här skilde sig resultatet från den tidigare undersökningen, då en majoritet av studenterna menade att klimatet var den viktigaste frågan för dem.

Spridningen var stor inom de 5,5 procent (cirka 100 personer) som svarat att en annan fråga än de som fanns valbara var viktigast. Många menar att EU-samarbetet ska få mindre och mindre inflytande, men lika många svarar att de vill se ett starkare och närmare samarbete mellan EU-länderna. Några av de mer svepande svarsalternativen som ”Ekonomi”, och ”Klimatet” nyanseras också med svar som pekar på frihandel, en starkare fördelningspolitik, energifrågor. En sista kategori som utmärker sig är rättighetsfrågor, ofta med referens till att EU borde arbeta för att stärka aborträtten bland medlemsländerna och aktivt arbeta med att minska diskriminering.

Bland de knappt fyra procent som angett att de skulle rösta på ett annat parti än något av regeringspartierna var Piratpartiet störst, där 17 personer angett det som sitt svar. I fallande ordning följde sedan Alternativ för Sverige (8 svar), Medborgerlig samling (7 svar), Folklistan (6 svar) och Sveriges kommunistiska parti (6 svar). 60 personer totalt angav ett parti som inte var ett av de åtta riksdagspartierna.

Vill du veta mer om vad partierna tycker i olika frågor? Läs mer här.