REPLIK: Kåren agerar i enlighet med sina demokratiska processer – och ska fortsätta att göra så

- in Debatt

Kårernas agerande avgörs via medlemsdemokratiska system. Kårens företrädare agerar som studenternas språkrör och vill man påverka vilka frågor som drivs görs det genom att engagera sig i respektive fullmäktige. Det skriver Samhällsvetarkåren i en replik.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

Kritik har riktats mot hur studentkårerna vid Lunds universitet representerar studenterna. Vi vill därför framhålla hur våra demokratiska processer för representation ser ut och förklara hur studenter kan engagera sig i dessa. 

De frågor som kårerna driver fastställs i regel av kårernas fullmäktigeorgan. Hur dessa är konstituerade skiljer sig något åt, men som regel har varje enskild kårmedlem möjlighet att kandidera till kårfullmäktige och varje kårmedlem är röstberättigad i valet av representanter i fullmäktige. I kårernas fullmäktigen fastställs sedan åsiktsprogram, ställningstaganden och motioner besvaras. Respektive kårs företrädare agerar i enlighet med vad som fastställs av kårens medlemmar via fullmäktige. Kårföreträdarna saknar mandat att agera utanför vad som bestäms av fullmäktige. Att överträda det mandatet vore att agera maktfullkomligt och i strid med kårernas demokratiska processer och medlemmarnas vilja. Att agera i enlighet med medlemmarnas vilja, kanaliserad genom fullmäktige, är vad som ger kårerna sin legitimitet att representera studenterna. 

Ett exempel på en sådan process är en motion som skickades in till Samhällsvetarkårens fullmäktige som bland annat innehöll en uppmaning om att verka för att Lunds universitet ska avbryta samarbeten med israeliska institutioner. Fullmäktige har tidigare via åsiktsprogrammet fastslagit att kåren ”[…] inte tar ställning i allmänpolitiska frågor, om de inte berör de studerande just i deras egenskap av studerande”, varför styrelsen initialt yrkade avslag på motionen i enlighet med vad medlemmarna tidigare bestämt. Efter debatt i fullmäktige slutade det med att motionen ansågs besvarad med en protokollsnotering och en utredning tillsattes för att undersöka vilka frågor som kåren ska ta ställning i. 

Studentkårens uppgift är bland annat att värna om studenternas välmående och studiesituation. Kåren har under året kontinuerligt drivit frågor om välmående för studenterna som påverkas av det förskräckliga som sker i Gaza, genom att arbeta för ökad synlighet och tillgänglighet av de stödfunktioner som erbjuds. Det obeskrivliga lidandet i Gaza måste genast få ett slut. Kåren har också framhållit vikten av rätten att demonstrera och yttra sina åsikter och studenter som nyttjar dessa rättigheter måste alltid tillåtas att göra det utan risk för sin säkerhet. För den student som upplever otrygghet eller känner sig illa behandlad för att en uttrycker sina åsikter finns kåren som stöd för att hantera den typen av studentärenden. 

Som beskrivit avgörs kårernas agerande via medlemsdemokratiska system. Kårens företrädare agerar som studenternas språkrör och vill en påverka vilka frågor som drivs görs det genom att engagera sig i respektive fullmäktige. Det går att engagera sig som ledamot; skicka in motioner; och att rösta på vem man vill ska företräda en i fullmäktige. Vad utfallet sedan blir i fullmäktige är ett resultat av kårernas medlemsdrivna demokratiska processer och dessa demokratiska processer måste respekteras av såväl företrädare som medlemmar.

Samhällsvetarkårens styrelse