Insändare: Detta är inte förenligt med vår värdegrund

- in Insändare, Nyheter
@Lundagård

Efter Lundagårds granskning av det hemliga sällskapet Hincus medicus går Medicinska fakulteten nu ut och uppmanar särskilt de seniors medlemmarna i sällskapet att begrunda de etiska aspekterna. 

Från Läkarprogrammets ledning har vi med oro tagit del av Lundagårds artikel ”En osund kultur skrämmer läkarstudenter”. Mycket av det som skrivs är baserat på anonyma källor. Det ligger i sakens natur då det är hemliga sällskap som granskas. Även om det som skrivs kanske inte är helt verifierat vill vi framhäva att det är mycket bra att de aktiviteter som beskrivs i artikeln kommer fram i dagens ljus. Från programmets sida vill vi betona att det inte är någonting som vi kan stå bakom eller uppmuntra. De är inte på något sätt förenliga med den värdegrund vi arbetar efter eller den professionalism vi strävar efter att våra studenter ska uppnå. Artikeln antyder att studenter såväl inom som utanför sällskapet kommer till skada på grund av sällskapets aktiviteter. Det är i så fall djupt olyckligt och alarmerande. Vi hoppas att medlemmarna i sällskapet, i synnerhet mer seniora sådana, begrundar de etiska aspekterna av detta och agerar så att adekvata förändringar genomförs. Som läkare och läkarstudent har man ständigt allmänhetens ögon på sig. För att upprätthålla förtroendet för en själv som läkare och för sjukvården i stort behöver man bära med sig detta perspektiv.

Fest och umgänge ska givetvis vara en naturlig del av studentlivet. Men det får inte gå till sådan överdrift att det skadar personer eller förtroendet för en själv eller sjukvården.

 

Gunilla Westergren-Thorsson, Dekanus Medicinska fakulteten

Cecilia Lundberg, Vicedekanus med ansvar för grund och avancerad utbildning, Medicinska fakulteten

Christer Larsson, Ordförande programnämnden för läkarutbildning

Peter Svensson, Programdirektör för läkarprogrammet

Stefan Lindgren, Ordförande i läkarprogrammets examinationskommitté

Margareta Troein, Ordförande i läkarprogrammets studiesociala kommitté

 

Läs även:

En osund kultur skrämmer läkarstudenter

Ansvariga på läkarprogrammet erkänner kopplingar till Hincus