Rektorn fick igenom kritiserad budgetökning

- in Nyheter

Universitetstyrelsen beslutar att inte uppdatera sin placeringspolicy. Dessutom beslutar styrelsen att öka anslagen för rektorns strategiska medel – trots att budget redan överskridits med 14 miljoner kronor.

Inför dagens universitetsstyrelsemöte har protester väckts mot universitetets regler för placeringar av donationsmedel. Dessutom har rektorn kritiserats för att gå över sin budget för strategiska medel.
– Ingen förändring i arbetet med placeringarna kommer ske nu. Styrelsen måste förhålla sig till de föreskrifter som reglerar förvaltningen av stiftelserna och universitetstyrelsen finner att man för närvarande arbetade i enlighet med universitetets policy om hållbar utveckling, säger rektor Per Eriksson.

Universitetsstyrelsens tillförordnade ordförande Lars Ljungälv är även VD för Sparbanken Öresund. Foto: Carl-Johan Kullving
Universitetsstyrelsens tillförordnade ordförande Lars Ljungälv är även VD för Sparbanken Öresund.
Foto: Carl-Johan Kullving

Styrelsen anser att placeringarna är tillfredsställande och att de följer universitetets värdegrund, men vill intensifiera diskussionen om hur donationsmedlen placeras. Därför kommer detta att lyftas varje halvår framöver, till skillnad från en gång om året.
– Att se över placeringarna är ett kontinuerligt arbete, även om vi följer de stiftelseregler vi har att förhålla oss till vill vi se mer diskussion framöver, säger Per Eriksson.

Trots de 1600 namnunderskrifterna ändras alltså inte placeringspolicyn.

Rektorn får ökade anslag
Inför mötet hade ett förslag om att öka de centrala anslagen för 2014 lyfts, något som möttes av kritik från Samvetarkårens ordförande Linnea Jacobsson. Styrelsen beslutar att öka rektorns strategiska medel för 2014 med 40 miljoner kronor. Rektorn har redan överskridit den budgeterade summan med 14 miljoner kronor.

Något universitetsstyrelsens tillförordnade ordförande Lars Ljungälv försvarar.
– Det är ett stort universitet och precis som hos alla företag och myndigheter är det inte alltid möjligt att följa budget. Det viktiga är att att ett aktivt beslut fattas, vilket vi nu har gjort, säger Lars Ljungälv.

Viktigt med överenskommelse
Lars Ljungälv understryker att beslutet om ökade strategiska medel för rektorn innebär ett maximalt uttag på 40 miljoner. 30 miljoner kronor är redan förbrukade men ytterligare medel ska nu ses över och Lars Ljungälv förväntar sig att det totala beloppet kan landa under 40 miljoner kronor.
En kritik som väckts mot de ökade anslagen är att det kan leda till ökad centralstyrning.
– Det viktiga är inte hur mycket pengar som viks till den centrala ledningen utan att det görs en överenskommelse om vad som ska hanteras centralt respektive lokalt inom universitetet, säger Lars Ljungälv.

Lars Ljungälv och Per Eriksson efter universitetsstyrelsemötet.  Foto: Carl-Johan Kullving
Lars Ljungälv och Per Eriksson efter universitetsstyrelsemötet.
Foto: Carl-Johan Kullving

Fyra miljoner för ökad jämställdhet
I resursfördelningen för 2015 öronmärker rektor Per Eriksson fyra miljoner kronor för ökad jämställdhet vid professorsutnämningar. Det ska användas i ett förebyggande arbete som stöd för att underlätta akademisk meritering och fördjupning av forskningsarbete.
– Många kvinnor blir väldigt uppskattade när de anställs i akademin eftersom det för närvarande är underskott på just kvinnor. Därför blir de ofta ombedda att sitta med i diverse styrelser och arbetsgrupper och det kan bli svårt att få tid att profilera sig med forskning. Resurserna ska därför främst användas till att avsätta tid för forskning, säger Per Eriksson.

Rekryteringen rörande ny prorektor för universitet går framåt. För närvarande är det fem kandidater som diskuteras och ett beslut väntas fattas vid universitetsstyrelsens möte i december.