Här sker stölderna

- in Nyheter

På hela universitetet varnas det för stölder. Men var stjäls det mest? 

Grafik: Filip Rydén

Runt omkring på universitetets väggar sitter skyltar med den stereotypa bilden av en tjuv, med ögonmask och texten ”Pay attention” – den ständiga påminnelsen om att du ska vara uppmärksam på stölder.
Men hur mycket stölder sker egentligen runt om på universitetet? För att få en indikation har Lundagård begärt ut statistik över samtliga stöldanmälningar runt om på universitetsområdena.

stöld(Filip)AF-borgen sticker ut
En plats som sticker ut markant bland anmälningarna är AF-borgen. Hittills i år har det varit plats för 41 polisanmälningar av sammanlagt 139 stycken på alla undersökta platser. Fickstölder och stöld utan inbrott är de vanligaste rubriceringarna.

En anledning till att AF-borgen har fler anmälningar kan vara att det rör sig mer folk där och att det försiggår aktiviteter med flera olika föreningar och sällskap, inte sällan dygnet runt.

Trots de långa raderna med parkerade cyklar utanför AF-borgen utmärker sig inte cykelstölder i statistiken: endast fyra har hittills i år anmälts stulna därifrån.

inbrott(Philip)Mörkertal kan vara stort
Föga förvånande minskar anmälningarna under sommarmånaderna, när det är mindre aktivitet på universitetsområdena. Flest anmälningar sker i maj och under hösten.

Anmälda stölder håller sig stabilt lågt över de tre undersökta åren, men med en tendens till att öka något varje år. År 2012 anmäldes 126 stölder, 2013 var det 147 stycken och fram till den 15 november i år har 131 polisanmälningar gjorts. Denna mindre ökning kan bero på att folk blivit bättre på att anmäla stölder.

cykelstöld(Philip)Det är vanligast att polisanmäla cyklar och hittills i år har 33 anmälningar om cykelstölder gjorts. Samtidigt uppskattar polisen att runt 60 till 70 cyklar i veckan blir stulna i hela Lund. Mörkertalet bland cykelstölder är stort, och detsamma kan gälla för andra typer av stölder, beroende på värdet av det som stjäls.