DEBATT: ”Kraven är inte förankrade”

- in Debatt

Sveriges förenade studentkårers krav kommer vi överens om på fullmäktigemötet – inte i rapporter och enkätundersökningar. Det skriver Ludvig Sundin från Samhällsvetarkåren i en replik till SFS.

Det gläder mig att SFS styrelse bemöter min kritik i en replik. Att föra en öppen debatt öppnar upp för en ljusare framtid och bättre beslut. Samtidigt låter jag mig inte övertygas. Andemeningen som anförs i repliken är att SFS arbete med pedagogik sedan länge är förankrat hos medlemskårerna. Det stämmer att SFS har arbetat med frågan länge utan några protester. Detta har jag inga synpunkter på, även om jag är tveksam till i vilken utsträckning pedagogiken bör bedrivas som en nationell fråga. Oavsett vilket har vi som medlemskår haft nytta av tidigare rapporter i vårt lokala påverkansarbete.

Vad jag vänder mig mot är just de krav som ställs i rapporten. Att liknande krav framställts tidigare är inte detsamma som att de har förankrats. I repliken hänvisar styrelsen till verksamhetsplanen för innevarande år som beslutades på förra fullmäktige. Det som nämns om pedagogik i detta dokument är följande: ”SFS ska arbeta för att en förbättrad undervisning och pedagogisk kompetens i högskolan blir en uttalad politisk ambition”. De långtgående krav som ställs i rapporten går knappast att härleda från denna formulering.

Med risk för att upprepa mig: rapporten släpptes dagar innan fullmäktigemötet där samma krav är uppe som förslag till beslut i propositionen till verksamhetsplan. Det hade varit klädsamt om styrelsen med respekt för den demokratiska ordningen hade avvaktat fullmäktiges ställningstaganden innan de släppte en rapport med dessa krav.

ludvig2---jpegSlutligen vill jag instämma med vad som anförs i styrelsens replik. En satsning på pedagogik utesluter inte en satsning på reform av resurstilldelningssystemet. Frågan är var fokus bör ligga och det är min övertygelse att det förslag om resurstilldelningssystemet som fokusfråga som är framlagt av lundakårerna är det förslag som bäst kombinerar dessa satsningar.

Ludvig Sundin
Delegat för Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet till SFS fullmäktige 2015