Bristande handledning för doktorander

- in Nyheter
@Tindra Englund

Handledare som inte visar doktoranden något intresse. Forskning som används utan att doktoranden angetts som författare. Det är många doktoranders vardag visar UKÄ:s nya rapport Doktorandspegeln.

– Resultaten av vår undersökning ger verkligen anledning att se över doktorandernas studie -och arbetsvillkor, säger Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef för Universitetskansler ämbetet (UKÄ).

Enligt rapporten Doktorandspegeln har drygt en fjärdedel av doktoranderna har varit med om att någon har använt deras forskningsresultat utan att ange dem som källa.
– Att utnyttja andras forskningsresultat utan att ange källan är helt oacceptabelt. Grundprincipen är att forskaren äger resultaten av sin forskning, säger Anette Gröjer, projektledare för rapporten.

Rapporten bygger på en enkät som besvarats av 4 751 doktorander och visar att det är inom teknikområdet som detta förekommer mest – hela 32 procent av doktoranderna svarar att de varit utsatta för olovligt utnyttjande av sina forskningsresultat. De som blivit minst utsatta finns inom samhällsvetenskap och humaniora (21 procent).

Bristande handledning
Enligt UKÄ är den viktigaste personen för doktoranden under utbildningen handledaren men nästan var femte doktorand anser att handledaren inte visar något större intresse för deras studier.
– Handledarens främsta uppgift är att stödja doktoranden att utvecklas till en självständig forskare med ett vetenskapligt förhållningssätt. Utan en engagerad handledare fungerar inte forskarutbildningen bra, säger Anette Gröjer, projektledare för Doktorandspegeln.

27 procent uppger att de upplevt sådana brister i handledningen att det utgjort ett hinder i deras forskningsarbete och nästan en femtedel anser att de befunnit sig i en besvärande beroendeställning till sin handledare.

Positivt omdöme
Samtidigt får de flesta av doktorandutbildningarna ett positivt omdöme. 86 procent av doktoranderna gav sin utbildning det sammanfattande omdömet bra eller mycket bra.  Medan 64 procent av doktoranderna ger sin utbildning bra och 22 procent menar att den är mycket bra.

Skulle doktoranderna påbörja en forskarutbildning om de stod inför valet i dag? Cirka fyra av fem svarade att de förmodligen eller definitivt skulle göra det.