REPLIK: Det liberala tankegodset behövs inom akademin

- in Debatt
@Lundagård

”Att vidta empiriskt underbyggda åtgärder borde vara det självklara valet; inte att slösa med resurser på ineffektiva och populistiska åtgärder.” Så lyder Liberala studenter Skånes replik på Socialdemokraternas opinionsinlägg

Lunds studenter behöver inte mer socialdemokratisk politik. Incitamentet att studera är starkt sammankopplat med framtidsutsikter. Medvetenheten om att studier ofta är en realförlust på grund av låga lönelyft är en betydande anledning till eventuell studie-återhållsamhet. För närvarande är det en livskostnad att utbilda sig till allt från arbetsterapeut till gymnasielärare. Genomsnittligen tjänar dessa inte bara mindre än en enbart gymnasieutbildad under sin livstid, de tjänar aldrig ens ihop kostnaden för sin utbildning.

Vidare behöver den akademiska verksamheten reellt verka för fria och kritiska tankar. Föreläsare måste få bestämma över kursinnehållet på områden där de själva är experter; “Sättet regeringen styr forskningen i Sverige liknar snarast ideologiproduktion.” (Ivar Arpi, SvD 15/2). Samtliga vetenskapsområden borde konkurrera om forskningsbidrag utifrån likvärdiga förutsättningar utan ideologisk viktning, vilket dessvärre inte är fallet. Universitetens uppdrag är inte att indoktrinera studenter utefter den rådande politiska ideologin. Primärt är uppdraget att främja kunskap, kritiskt tänkande och individens möjlighet att fritt utveckla sin potential.

Angående psykisk ohälsa publicerades år 2015 en undersökning av metoden “future authoring”. Studenter fick upprätta tydliga målsättningar samt skapa en mental karta över kraven för att uppnå dessa. Undersökningen visade att 98 % av resultatskillnader mellan män och kvinnor raderades redan efter ett år och det etniska prestationsgapet var nästintill obefintligt efter två år. Vidare halverades andelen studieavhopp (A scalable goal-setting intervention closes both the gender and ethnic minority achievement gap, 2015).

Reflektion kan bidra till framtida funktionalitet genom upprättandet av kontroll över tillvaron samt tydliggörandet av kausalitet mellan prestation och framtidspotential. Med kostnadsmässigt obetydliga medel skulle vi alltså kunna uppnå det resultat socialdemokraterna kostsamt eftersträvar. Det förefaller rimligare att basera åtgärder på ett vetenskapligt empirisk underlag än att vidta kostsamma åtgärder utan något kausalt samband med det eftersträvade resultatet.

Vetenskapen sätter tydliga riktlinjer för en rimlig utveckling där politiken spelar en central roll. Kunskap är makt och bör därför även tillämpas för att komma till rätta med problemen inom akademin. Att vidta empiriskt underbyggda åtgärder borde vara det självklara valet; inte att slösa med resurser på ineffektiva och populistiska åtgärder. Lunds studenter behöver en befäst frihet med möjlighet till kritiskt tänkande och självhjälp där studentens egna potential kan utnyttjas som det främsta medlet för motverkande av psykisk ohälsa. Således står det klart att det vetenskapsfrämjande, frihetliga och liberala tankegodset behövs inom akademin. 

Joar Lindén
Ordförande, Liberala studenter Skåne

Henrik Österström
Styrelseledamot, Liberala studenter Skåne