KK positiva till Smålands återinträde

- in Nyheter

I kväll ska Smålands nations medlemmar ta ställning till om nationen ska söka medlemskap i Studentlund samt söka återinträde i Kuratorskollegiet (KK), nationernas samarbetsorgan. Lundagård pratade med KK:s ordförande för att ta reda på hur de ställer sig till frågan.

Bortsett från ett provmedlemskap år 2008, har Smålands nation sedan sjuttiotalet, då nationen blev uttalat socialistisk, stått utanför Lunds nationers samarbetsorgan Kuratorskollegiet (KK). Beroende på vad som bestäms av Smålands nations medlemmar i kväll kan ett återinträde i KK nu bli aktuellt.

Att Smålands skulle återupptas i KK ser Ylva Lidin, ordförande för Kuratorskollegiet, som en stor möjlighet.

– Detta är ingen ny fråga överhuvudtaget. Vi har sagt till dem att de är välkomna tillbaka till KK. Men innan vi kan föra diskussionen vidare måste deras nationsombud ta detta via deras medlemmar. Så vi är glada att de tagit upp motionen på sitt nationsmöte, säger hon.

KK ska enligt organets stadgar vara politiskt obundna samt vara av studenter, för studenter. Organisationer som är medlemmar ska enligt KK:s samarbetspolicy inte bedriva verksamhet som är ensidigt partipolitiskt. Eftersom Smålands är en uttalat socialistisk nation, samt är öppen för icke-studenter så är detta något som skiljer nationen åt gentemot andra nationer i Lund. Vad som även särskiljer Smålands nation är att de inte är huvudmän i Akademiska föreningen (AF) något som är ett krav för medlemskap i KK.

Enligt Ylva Lidin har frågorna ovan diskuterats tidigare med nationsombuden för Smålands nation och kommer vara viktiga ämnen även i framtida diskussioner om nationens eventuella återinträde i KK.

– I grunden är vi i KK väldigt positivt inställda till att Smålands ska komma tillbaka. Men det kommer behövas en del arbete och vi är öppna för att jobba med dem, säger Ylva Lidin.

För att Smålands ska kunna bli återupptagna i KK måste beslut fattas vid två olika KK-möten med ett termisskifte mellan och två tredjedelar av nationerna måste vara överens. Det innebär att Smålands tidigast kan bli medlem i KK vårterminen 2019.

Rättelse

Artikeln har uppdaterats. Tidigare stod att nationer som är medlemmar i KK ska vara politiskt obundna. Det är samarbetsorganet som enligt stadgan ska vara politiskt obunden. Enligt KK:s samarbetspolicy ska de enskilda medlemsorganisationerna inte bedriva verksamhet som är ensidigt partipolitisk.

Läs mer:

Smålands överväger att söka medlemskap i Studentlund