Uppsala studentkår går in som Ergos förvaltare

- in Nyheter

Uppsala studentkår väntas under tisdagen klubba igenom förslaget att de tar över förvaltningen av tidningen Ergo. Bristande engagemang från Tidningsutskottet ligger till grund för beslutet.

– Vi upplevde att när Tidningsutskottet inte fyller sin funktion så vore det bättre att lägga ned utskottet och på ett annat sätt delegera hur de här frågorna ska beredas, säger Ludvig Lundgren, ordförande i Uppsala studentkårs presidium.

Tidningsutskottet är ett organ som ligger under Uppsala studentkårs fullmäktige, som har till uppgift att bereda praktiska frågor som rör Ergos produktion, distribution och ekonomi.

– Under flera års tid så har det inte funnits ett så stort intresse att engagera sig i det här utskottet vilket har gjort att de inte har utfört uppgifterna som de är ålagda att göra enligt stadgan, säger Ludvig Lundgren.

Det svikande intresset har resulterat i att styrelsen för Uppsala studentkår och Ergo har fått förbereda tidningens budget och bestämma utgivningsdatum. 2016 började Ergo vända sig till kåren och under det senaste läsåret har kontakten med Tidningsutskottet varit sporadisk.

Uppsala studentkårs styrelse kommer under början av hösten att ansvara för en utredning om Ergos framtid. En referensgrupp bestående av alla sektioner i Uppsala studentkår och kårpartier kommer att ta reda på vilka förutsättningar det finns att driva och utveckla Ergo. På grund av kårens ansträngda ekonomi behöver man enligt Ludvig Lundgren se över sina prioriteringar.

– Det är viktigt att ta den diskussionen och se om Ergo kan fungera som det gör i dag eller om vi behöver göra på ett annat sätt. Under november och december kommer vi att ha förutsättningslösa diskussioner för att se hur vi i studentkåren känner om framtiden för Ergo. Så fort vi har lite mer kött på benen så kommer vi vara väldigt transparenta och berätta hur processen går framåt, säger Ludvig Lundgren.

– Vi är ju tacksamma att någon överhuvudtaget tar på sig det här ansvaret som Tidningsutskottet inte har tagit på allvar. Men det är med förbehåll att vi inte vill förlora vår självständighet, säger Lina Svensk, chefredaktör för Ergo.

Hon ser inga större förändringar mer än att representanter från styrelsen kommer att vara med och diskutera frågor som berör produktion, distribution och annonsering.

– Det är inte så att de gör så här för att försöka vara inne och tulla på vårt oberoende utan de gör ju det för att vi ska kunna få hjälp, säger Lina Svensk.

I oktober förra året kunde Lundagård rapportera att Stockholms universitets studenttidning Gaudeamus blivit av med sin redaktion efter att verksamhetschefen för studentkåren gjorts till ansvarig utgivare. De senaste åren har flera studenttidningar kämpat med ekonomiska frågor. Våren 2014 kom tidningen Lundagård att ställas inför frågan om nedskärningar på grund av svikande annonsförsäljning och Lunds universitets studentkårer (Lus) då ansträngda ekonomi. Göteborgs studenttidning Spionen blev våren 2015 föremål för en intern utredning då Göteborgs universitet ville dra in deras ekonomiska stöd för att i stället finansiera de fyra studentkårerna.

Lina Svensk säger att Uppsala studentkårs presidium är införstådda med att det nya styret inte kommer att innebära ett minskat oberoende för Ergo.

– Jag tror att de förstår allvaret i att de inte kan komma in och peta i vår produktion, tidningens innehåll. Jag är ju fortfarande ansvarig utgivare och chefredaktör och ska fortsätta vara det, så det är inte samma situation som med Gaudeamus.

Tidningsutskottet
Uppsala studentkårs beredande organ med uppgift att handlägga ärenden gällande Ergos produktion, distribution och ekonomi. De ska bland annat ” utfärda föreskrifter för Ergos redaktion och övervaka dessas efterlevnad.”

Utskottet består av vice ordförande, ordförande och ledamöter från varje fullmäktigeparti.

Ergo
Uppsala studenttidning, grundad 1924. Knuten till Uppsala studentkår men är partipolitiskt obunden och oberoende. Har till uppgift att granska Uppsala universitetet.

Rättelse

Artikeln har uppdaterats. Tidigare stod att verksamhetschefen för Stockholms universitets studentkår tagit över som ansvarig utgivare för Gaudeamus. Det var den initiala propositionen från kårstyrelsen, men fullmäktige beslutade att en projektledare skulle tillsättas i stället, som enligt uppdragsbeskrivningen arbetsleds av verksamhetschefen.