Ändring av Lus stadga föreslås

- in Nyheter

En person ska kunna representera alla kårens mandat på valting. Det föreslås i en motion som Lunds universitets studentkårer (Lus) ska ta ställning till i morgon. En motion som, om den går igenom, förutsätter ändring av Lus stadgar.

På Lus ting (Lus högsta beslutande organ) förra verksamhetsåret uppstod diskussion kring stadgan. Diskussionen rörde kårernas mandatfördelning på valting och ifall ett mandat måste representeras av en fysisk person.

På valting väljs studentrepresentanter till universitetsövergripande organ, Lus interna poster och till övriga organ som Lus utser representanter i. Enligt nuvarande stadga fördelas mandaten mellan kårerna proportionellt. Fördelning sker enligt följande: 1-1000 helårsstudenter ger ett mandat, 1001-2000 helårsstudenter ger två mandat och så vidare. Varje mandat ska motsvaras av en fysisk person på mötet.

Nu föreslås en ändring av det kravet. I en motion inskickad till Lus ting föreslås att en företrädare ska kunna representera kårens alla mandat. Motionen är inskickad av Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH) som med sina sju mandat är den största medlemskåren i Lus. Maria Gunnarsson, ordförande på TLTH säger att de kommer bifalla motionen på tinget imorgon. Hon menar att ändringen som föreslås inte kommer innebära en stor förändring för representationen av TLTH:s medlemmar på valtingen.

– I och med att vi är en så stor organisation behöver vi alltid prata ihop oss inför dessa möten så att de ståndpunkterna som vi driver i Lus är väl förankrade. Så även om våra mandat representeras av en person (i stället för flera reds. anm.) så kommer det inte göra en stor skillnad eftersom vi är samstämmiga från början för att kunna föra fram en åsikt som våra medlemmar står bakom, säger Maria Gunnarsson.

Även Lus styrelse ställer sig bakom motionen och föreslår att onsdagens ting röstar för denna stadgeändring.

– De senaste åren har det varit svårt för de stora kårerna som har många mandat att se till att det är en person på varje mandat. Det är egentligen det som föranledde det här. Och om man inte fyller de platserna så får man inte ut sin rösträtt som organisation, säger David Borgenstam som sitter i Lus styrelse.

David Borgenstam förklarar vidare att viss inspiration till förslaget kan komma från hur röstning sker på Sveriges förenade studentkårers fullmäktige. Där har kårer enligt honom möjlighet att överlåta sina mandat till andra representanter.

Samhällsvetarkåren är med sina sex mandat den näst största kåren vid Lunds universitet. Kajsa Ekelund, ordförande för Samhällsvetarkåren vill inte säga exakt hur de kommer rösta på onsdagens ting men är överlag positiv till motionen.

– Vi har inte alltid lätt att fylla våra platser till det faktiska mötet. Det lär vara fler kårer som har det problemet. Det ska bli intressant att se hur diskussionerna går imorgon, säger Kajsa Ekelund.

– Det som är positivt med det nya förslaget är att det inte utesluter det gamla. Att man får skicka en person men man får också skicka flera. Vi vill skicka flera eftersom det är transparent och bra. Men om man inte kan det ska man inte gå miste om sin röst. Så skrivelsen är positiv ur ett demokratiskt perspektiv, säger hon.

Enligt Humanistiska och teologiska studentkårens (HTS) ordförande Gustav Ekström har HTS inte haft svårigheter att fylla sina fyra mandat till valtingen. Trots detta planerar man att bifalla motionen.

– Även om det inte är ett problem för oss kan vi ana att det är ett problem för andra kårer. Vi vill ha en schyst demokratisk process och att alla ska kunna delta till sin fulla kapacitet. Vi anar att denna ändring skulle möjliggöra detta, säger Gustav Ekström.

Enligt honom är det inget demokratiskt problem med att en person skulle få representera alla kårens mandat.

– Det sker redan på Lus ting och på ordförandekollegiet. Jag sitter som ordförande och representerar alla från HT- området (humanistiska och teologiska reds. anm.). Och där ses det ju inte som ett demokratiskt problem. Det demokratiska problemet är snarare ifall man inte lyckas ha en bra förankring med kåren sedan tidigare och man inte representerar studenterna. Men det är i så fall ett internproblem för den enskilda kåren, säger Gustav Ekström.

Imorgon kommer Lus ting rösta om motionen.