Utveckla studenters rätt till omprövning

- in Debatt

Studenter som är missnöjda med sina betyg bör ha rätt att få betyget överprövat av en särskild examinationsnämnd. Det menar Johannes Norrman, juriststudent vid Lunds universitet.

De allra flesta studenter har någon gång fått ett lägre betyg än de hade velat ha. I den överväldigande majoriteten av fallen är detta helt i sin ordning, och jag kan själv inte säga att jag någonsin bedömts orättvist, eller fått ett sämre betyg än jag förtjänat.

När olyckan väl är framme, och en examinator sätter ett orimligt lågt betyg, erbjuder dock dagens högskoleförordning ytterst begränsade möjligheter att få till stånd en ändring. Betyg går inte att överklaga, och den missnöjde studenten är istället hänvisad till att begära omprövning jämte 6 kapitlet 24 § högskoleförordningen.

Denna ordning väcker vissa betänkligheter ur rättssäkerhetssynpunkt. Ofta är det den examinator som satte det första betyget som tar ställning till omprövningsbegäran, vilket är problematiskt eftersom han lär känna motvilja inför att erkänna att han begått ett misstag. Studenten har heller ingen rätt att få en “second opinion”, eller att få sin prestation bedömd av en annan examinator.

Jämför man med våra nordiska grannländer, finner man att de har betydligt mer sofistikerade system för att hantera studenters klagomål över betyg än vad vi har. I Danmark har en student rätt att få betygsfrågan (d.v.s själva bedömningen av studentens prestation) hänskjuten till en särskild nämnd, bestående av en examinationsberättigad lärare och en student från ämnesområdet, som sedan tillsammans gör en ny bedömning. Ett liknande förfarande finns i Finland, och Högskoleverket (numera Universitets- och högskolerådet) föreslog redan 2001 att Sverige skulle slå in på samma väg och införa särskilda “examinationsnämnder” vid högskolorna och universiteten (se “20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet” Högskoleverket, 2001, s. 118-120 samt s. 132-138).

Fastän denna idé snart är tjugo år gammal har den fog för sig. Om examinationsnämnderna tillerkändes behörighet att såväl höja som sänka betyget för den som klagat (vilket är fallet i Finland), skulle de även bidra till en ännu mer rättvisande betygsättning än den vi har i dag. Som grädde på moset skulle en särskild nämnd för omprövningsärenden även avlasta de ordinarie examinatorerna och ge dem mer tid åt sina kärnuppgifter.