Stärk studenternas rättssäkerhet i disciplinprocessen

- in Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna är skribenternas egna.

Studenternas rättssäkerhet i disciplinprocessen bör förstärkas, menar företrädare för Konservativa studentföreningen, som bland annat att föreslår att disciplinnämndens sammanträden bör offentliggöras. 

Förra veckan rapporterade Lundagård om hur Lunds universitet fått en ny lista med studenträttigheter. Vi i Konservativa Studentföreningen vid Lunds universitet vill först och främst tacka studentkårerna för deras arbete med den nya listan, som vi tycker utgör en genomtänkt avvägning mellan universitetets och studenternas intressen. Samtidigt vill vi passa på att lyfta fram ett viktigt ämne som vi tycker fått för lite uppmärksamhet i debatten om studenternas rättigheter – nämligen disciplinprocessen.

I november 2020 rapporterade Expressen att antalet anmälningar om fusk ökat lavinartat under pandemin. Fusk och andra former av oredlighet är synnerligen allvarliga problem, som ytterst hotar att underminera högskolornas och universitetens själva syfte. Samtidigt medför belastningen på disciplinnämnderna en ökad risk för att oskyldiga studenter råkar ut för disciplinära åtgärder.

Konservativa Studentföreningen föreslår därför tre åtgärder i syfte att stärka rättssäkerheten och effektivisera disciplinprocessen:

  1. Inför offentlighet vid disciplinnämndens sammanträden

Disciplinnämnden avgör sina ärenden i egenskap av förvaltningsmyndighet, och till skillnad från vad som gäller för domstolar finns det inget krav på offentlighet vid nämndens sammanträde. Lunds universitet har följdriktigt valt att neka utomstående rätten att närvara vid disciplinnämndens sammanträden, med hänvisning till enskildas integritet.

En offentlig och transparent process utgör den bästa garanten för att lagar efterföljs, och att enskilda inte drabbas av maktmissbruk. Vår uppfattning är att intresset av offentlighet därför väger tyngre än enskilda studenters integritet. Disciplinnämndens sammanträden bör följaktligen vara öppna för allmänheten.

  1. Frånta regeringen rätten att utvidga grunderna för disciplinansvar

Av 4 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434) följer att regeringen äger rätt att meddela föreskrifter om tillfällig avstängning av studenter. En eventuell utvidgning av grunderna för att meddela disciplinpåföljd behöver alltså inte gå igenom riksdagen, utan kan komma direkt från regeringen.

Beslut om disciplinpåföljder kan få allvarliga konsekvenser för enskilda studenter. Det är angeläget att grunderna för disciplinära åtgärder är väl avgränsade, och att eventuella utvidgningar eller inskränkningar är förankrade i folkviljan. Riksdagen bör därför återkalla regeringens mandat att bestämma grunderna för disciplinpåföljd, och ange grunderna direkt i högskolelagen.

  1. Inför ett oaktsamhetsansvar för fusk

För närvarande förutsätter disciplinansvar uppsåt. Professor Nils Jareborg beskriver rättsläget på följande sätt i handboken Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör: “Uppsåt är uteslutet t.ex. om vederbörande [den anklagade] inte har förstått att medförda eller använda hjälpmedel är otillåtna.” (Jämför även Högsta förvaltningsdomstolens dom i RÅ 1996:15).

Det är orimligt att en student som slarvat med att läsa tentainstruktioner ska kunna åberopa sin egen försummelse som försvar. Vår uppfattning är att även studenter som varit genuint okunniga, men som samtidigt uppvisat grov oaktsamhet bör kunna drabbas av disciplinansvar. Givetvis bör påföljden då vara lindrigare än vid en uppsåtlig förseelse. Lika självklart är det att oklara eller tvetydiga instruktioner ska ligga universitetet och inte studenten till last.

Till syvende och sist vill vi framhålla att kampen mot fusk, ordningsstörningar, och allmän oredlighet inte utesluter ett förtroendeingivande och tryggt förfarande – utan tvärtom förutsätter just detta.

Aaron Milz, ordförande för Konservativa Studentföreningen vid Lunds universitet
Erik Golovtchenko, vice ordförande för Konservativa Studentföreningen vid Lunds universitet
Johannes Norrman, juriststudent och styrelseledamot i Konservativa Studentföreningen vid Lunds universitet
Samar Kurdi, styrelseledamot i Konservativa Studentföreningen vid Lunds universitet
Jens Persson, styrelseledamot i Konservativa Studentföreningen vid Lunds universitet