Lunds universitet får ny rättighetslista

- in Nyheter

Lunds universitets studenter får från och med vårterminen en uppdaterat lista över sina rättigheter och ansvar. ”Det viktigaste hjälpmedlet för kårerna och studenterna”, menar Ella Sjöbeck, vice ordförande för Lus. 

Rättighetslistan samlar studenternas rättigheter och ansvar och är tänkt att fungera som stöd för institutionerna, fakulteter och studentkåren. Majoriteten av rättigheterna är förankrade i svensk lag, även om det finns vissa undantag. Exempelvis att studenter ska ha tillgång till en funktion (person), vilken man hänvisas till vid studierelaterade problem.

Rättighetslistan, framtagen i samråd med samtliga studentkårer och fakulteter vid Lunds universitet, är baserad på sin föregångare men innehåller en del förändringar. Framförallt hoppas Lunds universitets studentkårer (Lus) att den uppdaterade listan ska vara mer lättillgänglig. 

Ella Sjöbeck är vice ordförande för Lus. 

Vad är nytt med den uppdaterade rättighetslistan?

– En tydlig skillnad handlar om förtydliganden över vem som har ansvar för vad, i vilka fall det är universitetet och i vilka fall det är studenten. 

– Sen finns det även förändringar i innehållet, en av de främsta är möjligheten att ansöka om undantag från specifika punkter i listan i fall där fakulteterna inte klarar av att uppfylla den rättigheten, i stället för att bara strunta i de punkterna. Det tydliggör att listan är ett bindande dokument för fakulteterna, säger hon. 

Varför är rättighetslistan viktig?

– Rättighetslistan är det viktigaste hjälpmedlet för kårerna och studenterna. Som student är det inte alltid lätt att veta vilka rättigheter man har, särskilt om motparten är en statlig myndighet som är en starkare aktör med massa resurser, därför är det så viktigt och bra att studenterna enkelt kan hitta sina rättigheter samlade i rättighetslistan. 

Vad händer om man bryter mot rättighetslistan?

– Tyvärr inte så mycket, det finns från universitets håll inga kännbara konsekvenser om en rättighet i listan inte uppfylls. Det är en brist som påtalats från kårernas håll, bland annat i samband med UKÄ:s (Universitetskanslersämbetet, reds. anm) granskning av lärosätenas kvalitetssystem. 

Den nya listan innehåller en del ändringar i redan existerande punkter, men även sex helt nya. Dessa kan du läsa nedan: 

5.2 Universitetet ansvarar för att examinationen sker på sådant sätt som framgår av kursplanen. Kursplanen ska vara utformad i enlighet med Tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner för grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet (Dnr I G221 5146/2006). Examinationen ska ske systematiskt, rättssäkert och vara utformat på ett sådant sätt att varje individs prestation kan bedömas i förhållande till fastställda lärandemål.

5.3 Universitetet ansvarar för att tillse att en student med varaktig funktionsnedsättning bör ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning. Examinatorn får, efter samråd med Pedagogiskt stöd, inom ramen för kursmålen besluta om ett likvärdigt examinationsmoment om en students varaktiga funktionsnedsättning talar för det, vilket ska framgå av utbildningens kursplan.

5.13 Det är studentens ansvar att tillgodogöra sig universitetets information om, och konsekvenser av, olika former av fusk vid examination. Det är universitetets ansvar att tillhandahålla information om fusk och konsekvenser av fusk vid examination på ett lättillgängligt och tydligt sätt.

6.2 Universitetet ansvarar för att tillse att minst en handledare i uppsatsarbetet ska vara anställd som lärare vid Lunds universitet.

7.3 Universitetet ansvarar för att efter genomförd kursvärdering ska en skriftlig sammanställning av resultatet återrapporteras till studenterna på kursen, berörd studentkår och efterföljande studentgrupp.

8.3 Undantag för specifika punkter i Rättighetslistan – Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar kan beviljas av den universitetsgemensamma utbildningsnämndens ordförande efter anhållan från fakultetsstyrelse. Undantagen ska gälla för specifika punkter och vara tydligt begränsade i vilka kurser och program som berörs. Samtliga undantag finns listade per fakultet i den digitala versionen av Rättighetslistan – Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar. Bindande regler för varje kurs återfinns i respektive kursplan.

8.4 Det är ytterst studenterna som ansvarar för planeringen av sina studier och sin kunskapsutveckling.

Hela listan hittar du här.