LTH beviljas undantag från nya Rättighetslistan

- in Nyheter

Tentamen på lördagar och efter klockan 19 på vardagar? Undervisning efter klockan 18 på vardagar? LTH har sökt och fått beviljat undantag från den nyligen uppdaterade Rättighetslistan. LTH får även förlängd tid att rapportera in studieresultat i Ladok.

Den uppdaterade Rättighetslistan, fastställd av rektor den 9 oktober 2020, har trätt i kraft denna termin, vilket Lundagård rapporterade om. 

Lunds tekniska högskola (LTH), har ansökt om och beviljats undantag från fyra punkter på Rättighetslistan. Det gäller dels hur lång tid det får ta från det att tentamen skrivs till att resultatet registreras i Ladok. Dels gäller undantagen på vilka tider och dagar undervisning och examenstillfälle får äga rum.

Beviljandet är undertecknat av utbildningsnämndens ordförande, Lena Eskilsson, och framtaget i dialog mellan fakulteten och Teknologkårens studentrepresentanter i grundutbildningsnämnden.

Oskar Andersson, ordförande för Teknologkåren, säger att undantagen inte innebär några stora förändringar för studenterna vid LTH, men att undantagen synliggörs i och med att fakulteten behöver ansöka om att få dem beviljade.

– Samma undantag har gällt innan, säger Oskar Andersson, som tycker att det är tråkigt att undantagen behöver göras vid LTH.

– Dels saknas det lokalresurser, därför behöver man förlägga tentor på lördagar. Det är också en personalfråga. Vissa tentor behöver längre rättningstid, säger han och forsätter:

– Det är givetvis önskvärt att vi på lång sikt inte behöver göra undantagen för LTHs utbildningar. Det jobbar vi kontinuerligt med, att få bot på anledningarna. I pandemin kan vi se vilken potential digitala tentor har, för att slippa ha tentor på lördagar. Det är viktigt att studenterna får tid till återhämtning, säger Oskar Andersson.

Hela Rättighetslistan finner du här. Undantagen från Rättighetslistan gäller punkt 2.3, punkt 3.9, punkt 3.10 och 5.1. 

Punkt 2.3 på Rättighetslistan handlar om när institutionen har skyldighet att rapportera studieresultat i Ladok, som är 15 dagar efter genomfört provtillfälle. LTH skriver att de behöver längre tid när det är många som skrivit samma tentamen. ”För kurser med mer än 200 skrivande är tidsgränsen 22 arbetsdagar. Om en institution/avdelning totalt har mer än 700 skrivande i en tentamensperiod skall rapportering ske inom 30 arbetsdagar. Dessa tidsgränser gäller löpande under året med undantag för inrapporteringen av godkända betyg tillhörande höstterminen som skall vara inrapporterade senast måndagen i vecka 3.”

Punkt 3.9 handlar om att undervisningstid inte ska läggas efter klockan 18, eller på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan (undantaget om det rör sig om en distans- eller kvällskurs, eller om undervisningsplatsen endast är tillgänglig på helgdagar eller efter klockan 18).

Punkt 3.10 handlar om att ordinarie provtillfälle inte ska vara längre än till klockan 19 på vardagar samt inte förläggas på lördagar, söndagar och helgdagar.

Punkt 5.1 handlar om att universitetet ska ansvara för att det utöver ordinarie examinerande moment ska anordnas 1) omexamination fem till sju veckor efter ordinarie prov och 2) anordna uppsamlingsprov i slutet av läsåret.

LTH anhåller om undantag från dessa tre punkter i ett och samma uttalande: ”För att möjliggöra ett fungerande schema med läsperioder kan undervisning ibland behöva förekomma efter klockan 18 på vardagar. LTH förlägger ordinarie provtillfällen till vardagar i möjligaste mån, men när detta inte är möjligt kan även lördagar förekomma. Förläggningen av tentamens- och omtentamensperioder styr hur lång tid det går mellan examinationstillfällena. Läsårsindelningen beslutas årligen och innefattar dessa delar.”