LU brister i granskning av jäv

- in Nyheter

En intern utredning visar på brister i LU:s granskning av jävsituationer, specifikt så kallade närståendetransaktioner. 

Som statlig myndighet förbinder sig Lunds universitets (LU) till objektivitetsprincipen – att garantera att all handläggning och beslutsfattning vid universitetet präglas av saklighet och opartiskhet.

LU:s interna styrdokument fastslår bland annat att universitetet inte får sluta avtal med leverantörer “i vilket en anställd eller till den anställde närstående, är delägare eller har ett verksamhetsinflytande, om den anställde eller den till den anställde närståendes engagemang i leverantörsföretaget medför att; 

  •  den anställde blir jävig i hanteringen av sina arbetsuppgifter eller i handläggningen av ärendet om inköp och uppgifterna inte kan övertas av annan; eller
  • engagemanget i leverantörsföretaget blir att betrakta som en otillåten bisyssla genom avtalet med universitetet; eller
  • den anställde riskerar begå brott mot lag eller andra föreskrifter genom engagemanget.”

Nu visar en granskning av universitetets närståendetransaktioner utförd av universitetets egen internrevision från april i år att LU brister i sina kontroller. 

Rapporten (Dnr STYR 2021/1042) menar att det förvisso finns en styrning av närståendetransaktioner i form av olika interna regelverk, men fastslår samtidigt att “Granskningen har dock visat att kontrollerna inte är tillräckliga för att upptäcka närståendetransaktioner.” samt “Internrevisionen bedömer att kontrollerna behöver struktureras och även utökas för att på ett bättre sätt öka skyddet mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner.” 

Rapporten konstaterar att internrevisionens ”sammantagna bedömning av den interna styrningen och kontrollen i universitetets hantering av närståendetransaktioner, är att det finns behov av förbättringar.” samt rekommenderar LU:s förvaltningschef att 

  • “Formalisera och utöka kontrollen av närståendetransaktioner inom ramen för den årliga uppföljningen av bisysslor” och
  • “Sträva efter att i så hög utsträckning som möjligt implementera automatiska kontroller.”

Lundagård har varit i kontakt med LU:s förvaltningschef Susanne Kristensson som inte vill kommentera utredningen i nuläget, utan hänvisar till universitetsledningens svar som väntas senast den 7 juni.