Student anmäldes för misstänkt fusk – fick vänta ett år på beslut

- in Aktuell, Nyheter

Under pandemin ökade anmälningarna om misstänkt fusk. Lundagård har tagit del av handlingar som visar att en student fick vänta i över ett år på beslut i sitt ärende.

12 maj förra året informerades en student på Lunds universitet att hen anmälts för misstanke om plagiat i samband med en hemtenta samma termin. Studenten fick en dryg vecka senare möjlighet att ta del av misstankarna riktade mot hen samt förklara situationen tillsammans med studierektor och kursföreståndare. Ärendet lämnades över till Disciplinnämnden för utredning och prövning. 

Utredning kring anmälning om fusk är en lång process. De allra flesta ärenden hamnar hos Disciplinnämnden. Hos Disciplinnämnden ges anmälare och student ytterligare möjlighet att ge sina versioner av historien. Beslut kring påföljd sker i direkt anslutning till Disciplinnämndens sammanträde. Det innebär att studenter som närvarar på sammanträdet meddelas sitt beslut omgående, annars kommer beslutet på mail. 

I studentens fall tog processen från när det misstänkta fusket skall ha ägt rum till beslut om påföljd ett år. Då meddelades det att hen att kommer att stängas av i fyra veckor från sina studier. 

Veronica Westergård är jurist på avdelningen för juridik på Lunds universitet och arbetar bland annat med anmälningar om misstänkt fusk. Hon kan inte uttala sig om det specifika ärendet, men förklarar att det nu är en ovanligt lång handläggningstid innan ärenden tas upp i Disciplinnämnden.

– Men eftersom det blev en peak och ett ökat antal anmälningar i och med pandemin har man inte kunnat avgöra ärenden i samma tak som dem har kommit in.

När institutionerna gick över till digital undervisning hade de inte längre samma kontrollmöjligheter som vid salstentamina. Utan tentavakter och andra åtgärder ökade antalet fall om misstänkt fusk.

2019 var den genomsnittliga väntetiden på ett ärende att komma upp i disciplinnämnden 7,4 månader och 2021 hade den stigit till 10,3 månader. 

– Det klart att det är jättejobbigt för alla studenter att behöva vänta. Det finns ingen på universitetet som tycker att det är bra med långa handläggningstider. Det universitetet har gjort är att tillsätta ytterligare två tjänster och utöka antalet sammanträden med Disciplinnämnden från var tredje vecka till varje vecka. Det har kommit in många fler fall under pandemin, men det har också tagits fler beslut. Målet är att innan året är slut ha en genomsnittlig handläggningstid på under sex månader, säger Veronica Westergård. 

Långa handläggningstider är psykiskt påfrestande för studenter som misstänks för fusk, menar Westergård. Av handlingar som Lundagård tagit del av framgår det att den långa handläggningstiden inneburit stor oro och ovisshet över framtiden för studenten som fick vänta i ett år på beslut i sitt ärende. 

Veronica Westergård menar att detta är någonting Disciplinnämnden har i åtanke vid beslut av påföljd.

– För studenter vars väntetid överstigit 10 månader reduceras 30% av avstängningstiden. Den normala påföljden är avstängning i 6 veckor, men i fall med ovanligt lång handläggningstid reduceras avstängningen till 4 veckor.

Studenten har i skrivande stund valt att överklaga beslutet, men inget nytt beslut har fattats.