AFB:s VD om rapporterad bostadsbrist: ”Måste välja sina ord”

- in Bostad, Nyheter

Branschorganisationen Studentbostadsföretagen publicerade i april en rapport där studenter uppger att de väljer bort Lund för framtida studier på grund av brist på studentbostäder. AF Bostäder (AFB), som är en del av organisationen, menar dock att den upplevda bostadsbristen är grundad i en missuppfattning.

16 april skickade Studentbostadsföretagen ut ett pressmeddelande om att ett stort antal studenter väljer bort studieorter på grund av den upplevda bostadsbristen. Studentbostadsföretagen är en branschorganisation för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Studentbostadsföretagens har genomfört en undersökning där hela 30 procent av de svarande högskolestudenterna uppger att de valde bort Lund som studieort på grund av den upplevda bostadsbristen. 

– Detta är signaler som vi har fått under många år, vi vet att möjlighet till bostad har en stor betydelse för ungas val av studier och möjlighet att studera, berättar Stina Olén, VD för Studentbostadsföretagen.

Stina Olén, VD Studentbostadsföretagen.
Pressfoto: Studentbostadsföretagen

En av de lösningar som Stina Olén nämner är att bygga bort bostadsbristen. Nya byggprojekt leder till fler studentbostäder, vilket i sin tur leder till att fler studenter kan flytta in. Även kontroller för att säkerhetsställa att de boende faktiskt aktivt studerar hade motverkat bostadsbristen, fortsätter hon. 

Enligt Stina Olén ser föreningen positivt på möjligheten att introducera andra aktörer in på bostadsmarknaden.

– Vi är öppna för att vem som helst bygger studentbostäder. Vi är branschföreningen för studentbostadsföretag, och vi har både kommunala och privata bostadsföretag, stiftelser och universitet som medlemmar hos oss. Alla som kan bidra till en bättre fungerande bostadsmarknad välkomnar vi såklart, men det är viktigt att dialogen förs lokalt om hur behovet ser ut.

Bland Studentbostadsföretagens medlemmar finns AF Bostäder (AFB), och AFB:s VD, Henrik Krantz, sitter även i organisationens styrelse. Tillsammans med Kuratorskollegiet ställde sig AFB emot en motion som skulle göra det möjligt för Lunds kommun att bygga studentbostäder.

De ställer sig positiv till att andra aktörer, såsom nationerna, bygger studentbostäder, men anser det vara problematiskt att just kommunen går in som aktör. 

– Kommunen är en annan sak, därför att kommunen har ett väldigt verktyg genom LKF, det kommunala bostadsbolaget, säger Henrik Krantz.

AFB hade riskerat vakanser i deras bestånd om en stor aktör såsom LKF börjat bygga bostäder i den skala som föreslagits, menar Henrik Krantz. Detta skulle innebära att hyran på AFB:s boenden höjs och att tilltänkta nyproduktioner stoppas. Han menar också att bostadsbristen till stora delar är föreställd.

Lösningen är enligt Henrik Krantz inte att bygga bort bostadsbristen utan i stället bättre kommunicera läget på bostadsmarknaden till potentiella studenter. 

– Det gäller universitet, det gäller politikerna allmänt, det gäller kårerna. Man måste vara medveten om hur man väljer sina ord, för att det faktiskt kan få återverkningar för potentiella studenter.

Per Mickwitz, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling vid Lunds universitet, och Emmy Svensson, ordförande för Lunds universitets studentkårer, är båda bekymrade över det rapporten visar. 

– Valet var eller om du ska studera ska inte påverkas av detta [bostadsbristen, reds. anm.] och det blir ju i förlängningen också en bidragande faktor till den sociala snedrekryteringen till universitetet och högre utbildning, säger Emmy Svensson. 

Lus ordförande, Emmy Svensson.
Foto: Alexandra Roslund

Per Mickwitz och Emmy Svensson är positiva till att fler aktörer bygger bostäder, däribland kommunala. Detta för att tillgodose både nuvarande och framtida studenters bostadsbehov. Emmy Svensson håller inte med Henrik Krantz om att bostadsbristen till stora delar är föreställd, utan säger att den stora efterfrågan som uppstår vid höstterminens start bevisar att det fortfarande existerar en reell bostadsbrist. Även om studenten brukar hitta bostad efter några månader är det fortfarande en påfrestande position att vara i, säger hon. 

– Utslaget på en studietid på tre eller fem år är några månader utan bostad kanske inte så alarmerande, men sett till att en student kommer till Lund och ska precis börja studera i september kan det vara en extremt påfrestande att vara utan en trygg bostad under några månaders tid.

 

I en tidigare version av artikeln stod det att AFB och KK röstade emot motionen, vilket var felaktigt eftersom de inte har rösträtt i kommunfullmäktige.