AF Bostäder och nationerna överens – nej till kommunala studentbostäder

- in Aktuell, Bostad, Nyheter

Förra året lade Socialdemokraterna fram ett förslag om att låta det kommunala bostadsbolaget LKF bygga studentbostäder. Men studentnationerna och AF Bostäder är skeptiska.

Socialdemokraterna i Lunds kommunfullmäktige lade för en tid sedan fram en motion vilken ska ge Lunds Kommuns Fastighet AB, LKF, möjlighet att bygga och arrendera ut studentbostäder. Detta i syfte att råda bot på den bostadsbrist som anses råda bland stadens studenter.

KK:s ordförande Erik Granfeldt.
Foto: Saber Malmgren

Motionen har sedan dess skickats på remiss till nationernas samverkansorgan Kuratorskollegiet (KK) och AF Bostäder, de två största nuvarande aktörerna på studentbostadsmarknaden. Svaren, vilka nyligen publicerades för allmänheten, var tydliga – LKF bör inte tillhandahålla studentbostäder. I en intervju med Lundagård kommenterar Erik Granfeldt, ordförande för KK, utvecklingen.

– Situationen just nu är inte helt optimal. Det finns fortfarande studenter som behöver hitta temporära lösningar, men sett till den allmänna situationen så byggs det väldigt mycket, säger han och lyfter Blekingska nationens nya lokaler som exempel på hur nationerna utökar sin bostadsverksamhet.

KK motiverar bland annat sina farhågor med att kommunala studentbostäder skulle kunna orsaka ekonomiska svårigheter för Lunds nationer. Man belyser att hela den ideella uthyrningsverksamheten isåfall skulle hotas med tanke på att LKF är en starkare aktör rent ekonomiskt. 

– Vi är inte emot fler bostäder, men nationerna vill ju inte få tomma lägenheter. Om man skulle mätta marknaden på studentbostäder så skulle det innebära, i längden, att vi skulle behöva ta ut högre hyror från studenter som bor hos nationerna, påpekar Erik Granfeldt och menar att detta till slut skulle tvinga nationerna att minska eller avsluta sina bostadssatsningar.

Henrik Krantz, VD för AF Bostäder, håller med och menar i sitt svar till kommunen att en ny aktör på studentbostadsmarknaden skulle leda till potentiella vakanser i AF Bostäders bestånd på vårarna, en tid då antalet nya studenter är mindre jämfört med hösten. Detta skulle i sin tur medföra stora risker kopplade till att bygga nya studentbostäder för exempelvis AF Bostäder, något som man tror skulle leda till att antalet total studentbostäder inte alls skulle öka.

Vi tror att det kommer att ta ett tag innan det finns en risk för att det blir för många studentbostäder.

Björn Abelson (S), andre vice ordförande för byggnadsnämnden i Lunds kommun, är dock fortfarande optimistiskt inställd till förslaget. På frågan om huruvida motionen skulle leda till ett överskott av studentbostäder på marknaden svarar han bestämt nej.

– Vi tror att det kommer att ta ett tag innan det finns en risk för att det blir för många studentbostäder. Vi ser ju totala motsatsen just nu, påpekar han.

Vidare menar Björn Abelson att varken nationerna eller AF Bostäder har anledning att oroa sig över ett potentiellt överflöd av studentbostäder. Detta på grund av att det i första hand är vad han benämner som oseriösa aktörer som isåfall hade behövt lägga ner sin verksamhet. I värsta fall kan kommunala studentbostäderna även omvandlas till så kallade ungdomsbostäder.

– Det är inte rimligt att Lunds utveckling som studentstad ska hållas tillbaka beroende på att vi saknar studentbostäder. Det är varken en ny fråga för oss eller någonting vi har sagt för sista gången.