Kräver förmannens avgång: ”AF ville tysta ner”

- in Nyheter

De sex medlemmar som blev av med sina poster i Studentaftonutskottet vände sig till Akademiska Föreningen (AF) för hjälp, tillsammans med två andra medlemmar. Väl där fick de svaret att AF inte kunde göra något – och bad dem att hålla tyst.
– Vi riktar kritik mot hur AF har hanterat den här situationen, säger en av de uppsagda medlemmarna.

Studentafton är ett utskott i AF, och AF tillsätter därför förmannen för Studentaftonutskottet. När väl förmannen är på plats har hon också makten över utskottets medlemmar. 

Efter att exledamöterna i Studentaftonutskottet blivit uppsagda vände de sig till AF med sina klagomål.

– Den här processen har inte gått rätt till på olika sätt. Så vi sammanställde ett åtta sidor dokument med klagomål som vi gav till AF, som ville ha ett möte med oss. Och så har de haft möte med förmännen, säger en av exledamöterna.

– Det visade väl sig att inte så mycket skulle hända utåt i alla fall. De sa att de skulle ha disciplinära samtal med förmännen, men vi känner att vi inte har fått gehör. Vi ville att förmännen skulle avgå.

I det dokument som överlämnades till AF kräver åtta medlemmar att förmännen ska avgå, med hänvisning till eventuella brott mot AF:s stadgar, Studentaftonutskottets stadgar samt AF:s likabehandlingsplan. De uttrycker en oro över utskottets framtid under dessa förmäns egenmäktiga ledarskap, och över att utskottets själva syfte inte efterlevs.

På frågan om förmannen kommer att avgå svarar hon blankt ”nej” och menar hon har en annan uppfattning än exledamöterna om vad som har hänt.. Däremot kommer omstruktureringarna innebära att den vice förmannen blir en ordinarie medlem i utskottet. 

Exmedlemmarna fick medhåll i sin kritik, men AF hänvisade till att de, enligt stadgarna, inte kan avsätta förmannen.

– Det är oerhört bristfälliga stadgar. Och då menade vi att AF kanske ändå har ett moraliskt ansvar att göra någonting. I alla fall vara transparenta utåt, säger en av exledamöterna.

AF har dock sagt att de har för avsikt att revidera stadgarna, enligt exledamöterna. 

De avsatta medlemmarna uppfattade det också som att AF inte ville att informationen skulle komma ut, eftersom det skulle kunna förstöra utskottets rykte.

– Det berodde delvis på att Studentafton var ett medialt utskott, säger en av de uppsagda medlemmarna.

– Jag kan väl uttryckligen säga att AF ville att det här skulle tystas ner. De ville inte att vi skulle prata med er, säger en annan.

AF:s verksamhetschef Johan Jörlert är bestört när han får höra om detta.

Jag delar inte den bilden. Vi har inte medvetet försökt tysta ner något. AF står för transparens och öppen dialog, säger han.

– Jag försöker genuint tänka tillbaka nu om det är någonting som kan ha sagts åt det hållet som kan ha misstolkats.

Johan Jörlert är AF:s verksamhetschef. Foto: Johanna Nilsson

Studentafton ska halvera medlemmarna i sitt utskott, något Lundagård tidigare rapporterat om. Johan Jörlert menar att ansvarsfördelningen mellan ledamöterna varit ojämn och att vissa poster kommer att slås ihop för att effektivisera arbetet.

– Det har varit olika åsikter på hur utskottet ska skötas. Men vi tror på den här lösningen, säger han.

Studentaftons förman, som var den som föreslog ändringen, förklarar beslutet med liknande argument.

– Vi skapar en jämn arbetsfördelning. Det här är ett beslut vi har tagit tillsammans med Akademiska Föreningen, säger hon. 

De uppsagda utskottsmedlemmarna köper inte förklaringen.

– Vi är utskottsmedlemmar som ska fungera väldigt länge. Vi är inte ett spex som arbetar intensivt under en period.

– Vi behöver flera medlemmar för att kunna genomföra en afton. Om vi saknar tre personer, då är det knappt genomförbart.

Räknar man bort de två förmännen är det åtta av nio utskottsmedlemmar som ställer sig emot ändringen. Något Johan Jörlert inte hade information om när beslutet togs. 

Jag var inte medveten om det, säger han.

Trots detta menar Johan Jörlert att han står bakom omstruktureringen, men beklagar också över hur folk hur upplevt situationen.

– Vi står bakom omstruktureringen, samtidigt som vi beklagar att folk har känt sig så, säger han.