Studenter åkte fast för att ha fuskat med ChatGPT

- in Nyheter

Under förra året misstänktes tolv studenter vid Lund universitet för att ha fuskat med hjälp av AI. Fem av dessa studenter stängdes av från universitet och en varnades.
– Examinationen måste anpassas till det nya läget, säger Björn Svensson, studierektor på institutionen för informatik. 

I samtliga fall av misstänkt fusk handlade det om att studenterna hade använt chatboten ChatGPT för att vilseleda och fuska på inlämningsuppgifter. Enligt ett yttrande från universitetet har studenterna använt ChatGPT för att ”omformulera, förbättra och få förslag och idéer till sina egna texter, men sedan otillåtet kopierat text som ChatGPT genererat i stället för att författa texterna självständigt”.

Universitet använder olika metoder för att upptäcka fusken. I fallen med de tolv studenterna har disciplinnämnd tagit ställning i varje enskilt fall. Sofia Eilertsson Olsson, jurist vid Lunds universitet skriver i ett mejl till Lundagård att: 

”När ärendena har föredragits för Disciplinnämnden har nämnden utifrån vad som framkommit i respektive utredning tagit ställning till om den anser att det står klart att studenten har fuskat eller inte.”

Universitetskanslersämbetet kunde identifiera fusk bland annat genom att studenterna tagit upp olika exempel och argument i deras inlämningsuppgifter som inte har återfunnits i den aktuella kurslitteraturen. I några fall har även referenser saknats helt. Även i språket har det identifierats vissa avvikelser. Ibland har språket varit väldigt bra i studenternas texter medan det har varit mindre bra i andra. 

Björn Svensson är universitetsadjunkt på institutionen för informatik och studierektor för grundutbildningen. Han har bland annat som uppgift att fundera på hur AI kan användas på grundutbildningen. 

Han menar att AI kan vara något positivt i utbildningen om studenterna använder verktyget på rätt sätt. 

–  Sett i de här tekniska ämnena och också till viss grad de mer mjuka ämnena så har det visat sig vara en väldigt bra hjälplärare.

–  Jag skulle säga att en ansvarsfull användning av det här är väl att använda det som ett produktivitetsverktyg. 

Under vårterminen 2023 satte universitetet ihop en arbetsgrupp vid universitet för att undersöka möjligheten för gemensamma riktlinjer för användning av AI vid universitet.  

– De insåg ju rätt snabbt att det här kommer ha rätt stor påverkan på vår verksamhet, säger Björn Svensson. 

Som åtgärder mot otillåten användning av AI-verktyg har universitetet exempelvis påbörjat ett arbete med att omarbeta examinationer till salstentor. Flera institutioner har också tagit fram en policy om användning av AI-verktyg med utgångspunkt i den mall som universitetet har utformat centralt. Institutionen för informatik, som Björn Svensson arbetar på, har en sådan policy. 

–  Det här är ett problem som jag tror måste lösas på institutionsnivå men också särskilt på kursnivå. Alla kurser har olika förutsättningar. 

Björn Svensson menar att universitets olika utbildningar möter varierande utmaningar i tillämpningen av AI-verktyg och personer med en ledande position så som studierektor har i uppgift att agera som ett stöd i hur lärarna ska använda sig av den nya teknologin inför tentamen. I framtiden tror han att examinationerna måste göras om något. 

– Examinationen måste anpassas till det nya läget. Till exempel kommer salstentamen nog att bli mer populärt, för att det är en kontrollerad miljö. Och hemtentor kommer att bli mindre populära, för att de inte riktigt funkar längre.