LU-forskare i Sveriges första nationella klimatmedborgarråd

- in Nyheter

I två år har det planerats. Nu har Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet påbörjat sitt arbete. Till sitt förfogande har de klimatforskare från Lunds universitet (LU).

”Hur bör vi i Sverige minska klimatutsläppen?” är den stora frågan som en grupp på 60 slumpvis utvalda medborgare kommer att diskutera. Klimatmedborgarrådet arrangeras på initiativ av det forskningsprogrammet Fairtrans som drivs av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Högskolan i Gävle. 

Projektet är inte det första i sitt slag – medborgarråd har arrangerats i bland annat Danmark och Finland för att bistå politikerna i klimatfrågor. 

Erfarenheter från andra länder har visat att blandade grupper, likt den i klimatmedborgarrådet, kan komma fram till genomtänkta förslag när det får tillräckligt med tid och information. Rådsmedlemmarna kommer att träffas vid nio tillfällen under våren och till sin hjälp har de tillgång till en lång rad experter på klimatfrågor. 

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet, är en av dem som medborgarrådet kommer ha till sitt förfogande. Han kommer att bistå med kunskap om hur klimatet kan utvecklas i framtiden och hur stora utsläppen kan bli innan vissa trösklar i uppvärmningsnivån nås. 

Medlemmarna bjöds in till rådet genom ett så kallat demokratiskt lotteri. Enkäten skickades ut i början av förra året till en slumpmässigt vald grupp människor med frågor om demografi och åsikter. En algoritm har sedan använts för att medborgarrådet ska spegla sammansättningen i det svenska samhället. Fokuset är dock inte total representativitet, utan snarare mångfald i åsikter. 

I forskningsprogrammet ingår Lunds universitet, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och mer än 20 organisationer. Från LU deltar Roger Hildingsson i planeringen. Han forskar bland annat om miljö- och klimatpolitik och omställningen till ett post-fossilt samhälle. 

– Vi vill fördjupa samhällsdebatten och hitta sätt för människor att mötas bortanför kommentarsfältskrig, säger han i en intervju på LU:s webbplats. 

– Hur kan vi få till mer informerade och nyanserade samtal om klimatpolitiken? Vi tror att medborgarrådet kan fungera som ett intressant komplement till den representativa demokratin.

Att minska utsläppen från transportsektorn är centralt för Sveriges utsläppsminskning, samtidigt som politiken kan ha svårt att enas om tillvägagångssättet. Medborgarrådet kommer att diskutera hur denna knäckfråga ska lösas på ett sätt som når bred acceptans.  

Rådets rekommendationer kommer inte att vara politiskt bindande. Fairtrans skriver att de hoppas få presentera resultatet för beslutsfattare på nationell, regional och kommunal nivå när processen har slutförts. 

Medborgarrådet om klimatet presenterar sina förslag den 18 maj.