Wermlands nation bröt mot alkohollagen – får en varning

- in Nationer, Nyheter, Studentliv

Wermlands nation har fått en varning om tillståndet att servera alkohol. Tillståndsenheten pekar bland annat på att nationen haft brister i hur man hanterat sin ekonomi.
– Det är allvarligt att detta inte sköttes korrekt och att det över huvud taget hände, säger Carl Pihlsgård, kurator på Wermlands nation.

I oktober förra året kunde Lundagård rapportera att Wermlands nation undvikit arbetsgivaravgifter för löneutbetalningar genom att ersätta en tidigare prokurator via stipendium i stället för arvode. Samma person dömdes för att ha förskingrat över 300 000 kronor från nationen. Detta är en av anledningarna till att tillståndsenheten i Lunds kommun nu ger Wermlands en varning eftersom nationen brutit mot alkohollagen. I sin motivering konstaterar tillståndsenheten även att Wermlands nation inte har levt upp till de höga krav på ekonomisk lämplighet som ställs på den verksamhet som har serveringstillstånd och att de därmed ”brustit i lämplighet på ett sådant sätt att det finns skäl till åtgärd enligt alkohollagens sanktionssystem”.

Av tillståndsenhetens utredning framgår ytterligare allvarliga brister. Tillståndsenheten konstaterar att Wermlands nation varit ”ekonomiskt misskötsam” genom upprepade skatteskulder. Flera skulder har betalats först efter betalningsuppmaningar och i tre fall efter att de lämnats över till Kronofogden för indrivning. En betalningsuppmaning i maj 2023 och en restföring i juni 2023 uppkom trots att nationen i april samma år fått en varning på grund av misskötta skatteinbetalningar. 

– Det är allvarligt och en rutinbrist. Det handlar nog också om en trött och stressad prokurator ekonomi som glömde eller inte hann rutinerna den månaden på grund av hög arbetsbelastning, säger Carl Pihlsgård, kurator på Wermlands nation.

Men det är ju skulder som ska betalas, oavsett om man hinner eller inte?

– Ja, det är allvarligt att detta inte sköttes korrekt och att det över huvud taget hände. Men som sagt, det var ett rutinfel, och vi har vidtagit åtgärder för att förbättra våra rutiner.

Vid ett besök i mars 2023 upptäcktes att en ansvarig i serveringen inte var lämplig för jobbet eftersom personen inte förstod vad det innebar att vara serveringsansvarig och inte kände till verksamheten tillräckligt bra för att hjälpa vid inspektionen. Detta ledde till att tre flaskor i baren inte kunde identifieras gällande innehåll. Eftersom det är tillståndshavarens, i det här fallet nationens, ansvar att se till att den serveringsansvarige är lämplig för uppgiften, konstaterar tillståndsenheten att Wermlands nation har misslyckats med detta – vilket är en grund för åtgärd enligt alkohollagen. 

Carl Pihlsgård var själv inte aktiv på nationen när det hände, men menar att incidenten hanterades direkt efter tillsynen och att man nu förbättrat nationens rutiner och utbildningar.

– Vi hade förtroende för förmannen som hade serveringsansvar baserat på de utbildningar vi gav, men insåg att dessa kunde förbättras. Veckorna efter händelsen lade vi till extra utbildningstillfällen för alla förmän, där de fick en omfattande genomgång. Terminen efter införde vi ännu fler utbildningsmoment. Detta ledde till att förmännen fick bättre kompetens och självförtroende, och kände sig mer bekväma i sina roller. 

Trots att tillståndsenheten konstaterar att bristerna är många och allvarliga, får Wermlands behålla sitt serveringstillstånd. Detta eftersom de senaste tillsynsbesöken ­varit utan anmärkning. 

– Det stora uppdraget nu är att se till att rutinerna fortsatt hålls. Se till att man inte tappar utbildningarna, se till att man håller motivationen uppe. Det fortsätter vi göra ­genom att ha bättre genomgångar och bättre överlämning från kuratorerna. Jag tror att det var en miss man gjorde, med ­överlämningen från en generation till den andra. Särskilt under pandemin, då engagemanget dippade. När man sedan öppnade upp igen fanns det ett informationsglapp, säger Carl Pihlsgård.

– Vi har nu visat att vi förtjänar förtroendet och att vi kan hantera det. Detta har blivit en uppmaning för oss att fortsätta hålla våra ­rutiner och se till att allt fungerar bra framöver.