REPLIK: Studentrepresentationen vilar på demokratiska principer

- in Debatt

Teknologkåren (TLTH) har än så länge inte tagit ställning till om att bedriva påverkansarbete mot universitetet i linje med åsikterna som presenterats av demonstranterna i Lundagård, eftersom detta i dagsläget inte tagits upp i fullmäktige. TLTH:s ordförande Fredric Ahrling svarar på Johan Ravnborgs debattartikel.

I sin debattartikel ställer Johan Ravnborg frågan hur det kommer sig att ingen kår har lyft frågan om ett ställningstagande kring demonstranterna i Lundagårds krav på universitetsledningen i samarbetsorganet Lus. För Teknologkåren vid LTH:s (TLTH) del skiljer sig inte svaret från när Lus ordförande Linnea Landegren fick frågan. Vi styrs av demokratiska processer.

Studentkårernas huvudsakliga syfte beskrivs i 4 kap. 9 § högskolelagen (2009:766) som att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Därtill slår 4 kap. 11 § högskolelagen fast att en studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd. TLTH representerar den samlade rösten av uppemot 10 000 studenter vid LTH. För att efterleva detta uppdrag krävs robusta processer som säkerställer att det är studenterna som grupp, inte enskilda individers åsikter, som förs fram gentemot universitetet. Allt annat skulle urholka studentrepresentationens legitimitet.

Vi har dock förståelse för att det inte är helt enkelt att veta hur studentrepresentation går till i praktiken. TLTH:s process går ut på att alla åsikter och offentliga ställningstaganden förankras och bestäms av fullmäktige (FM), som väljs av medlemmarna. Exempel på detta är Teknologkårens studiesociala och utbildningspolitiska program. Våra studentrepresentanter har i uppdrag att representera dessa åsikter, inte nödvändigtvis sina personliga. Att kontakta enskilda representanter med uppmaningen att lyfta frågor som saknar förankring är därför poänglöst. Det står däremot TLTH:s medlemmar fritt att motionera om att ändra eller lägga till bland dessa ställningstaganden, men någon sådan motion har i dagsläget inte inkommit.

Debattören nämner sin motion som exempel på ett initiativ för att få frågan lyft till Lus. Återigen har vi förståelse för att processen kring ställningstaganden kan uppfattas som snårig, men vill poängtera att det finns en skillnad mellan hur TLTH styrs och det påverkansarbete som bedrivs. Att man skulle välja att ta avstånd ifrån vissa typer av samarbeten innebär alltså inte automatiskt att man också driver på att LU ska göra samma ställningstagande. Med det sagt hjälper vi gärna till så gott vi kan med att berätta hur man kan gå tillväga för att lyfta frågor om man så önskar.

Vidare är debattörens uppfattning att FM nekat diskussion om motionen med hänvisning till att de var ”för upptagna” och att ”remissvar räckte” något vi beklagar, men är inte en uppfattning som vi delar. Efter samtal med motionären gjordes bedömningen, med grund i TLTH:s riktlinjer, att den skulle innebära så pass omfattande förändringar av verksamheten att den behövde skickas ut på remiss till aktiva inom TLTH och sektionerna. TLTH:s styrelse hjälpte då motionären med att sätta ihop och distribuera underlaget, med sista svarsdatum 31 maj. När önskemål lyftes om att diskutera motionen på FM-sammanträdet 21 maj gjorde FM avvägningen att de behövde mer tid att sätta sig in i frågan för att diskussionen skulle vara givande och att man bör invänta remissvaren för att ha ett bredare underlag. Att dagordningen dessutom var fullproppad med ärenden som behövde behandlas spelade också roll – givande diskussioner och välgrundade beslut tas trots allt bäst utan att förhastas. TLTH har verkat för att de demokratiska rutinerna efterföljs och att motionen i fråga ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att behandlas på ett korrekt sätt. Detta innefattar bästa möjliga förankring bland medlemmarna.

Sammanfattningsvis har TLTH än så länge inte tagit ställning till om att bedriva påverkansarbete mot universitetet i linje med åsikterna som presenterats av demonstranterna i Lundagård eftersom detta i dagsläget inte tagits upp i FM. Att studenter vid LTH känner att kriget och den humanitära kris som pågår i Gaza påverkar deras studier ser vi väldigt allvarligt på, och vi hjälper alla studenter som kontaktar oss med hänvisning till de stödfunktioner som finns såsom kuratorerna på LTH och Studenthälsan.

Fredric Ahrling, kårordförande Teknologkåren vid LTH