Studenthälsan startar psykologisk internetbehandling

- in Nyheter

Med ambitionen att bredda behandlingsutbudet introducerar Studenthälsan internettjänsten KBT-online. Studenter ges möjlighet att hantera psykologiska problem genom att följa ett internetbaserat behandlingsprogram.

Studenthälsan får varje år 4000 besök av studenter med problem som ångest, nedstämdhet, stress eller sömnsvårigheter. Den som lider av lindrig till måttlig problematik kan nu komma i kontakt med professionell hjälp utan att behöva lämna datorn. Internetbehandling är en stark trend som används bland annat av Linköping universitet.
– KBT-online är en beprövad behandlingsmetod som enligt studier har visat på goda resultat. Tjänsten lämpar sig bland annat för behandling av antingen oro och ångest eller nedstämdhet och depression. Till en början kommer 20 studenter att erbjudas behandling, säger Ulrika Linse Strömland, psykolog på Studenthälsan.

Kontinuerligt stöd från behandlare
Behandlingsprogrammet inleds med ett möte med en behandlare och väl där görs bedömningen om studentens problematik lämpar sig för online-behandling. Varje vecka förväntas studenten arbeta med det datorbaserade behandlingsmaterialet för att själv bryta negativa mönster. Materialet består av åtta avsnitt som utgörs av texter, animationer samt en arbetsbok. Parallellt ges studenten kontinuerligt stöd av sin behandlare genom tre personliga träffar samt veckovis telefonkontakt.
– En fördel med KBT-online är att behandling är avgränsad i tid även om behandlingstiden såklart varierar beroende på student. Behandlingen är både strukturerad och fokuserad, säger Ulrika Linse Strömland.

Kan möjliggöra hjälp för fler
I Sverige är det fler kvinnor än män som söker psykologisk hjälp. Även Studenthälsan behandlar fler kvinnliga än manliga studenter. KBT-online skulle kunna vara ett sätt att nå ut till fler och eventuellt till andra grupper av studenter. Samtidigt poängterar Ulrika Linse Strömland att det är för tidigt att säga vem som kommer att använda tjänsten.
– Nu ska tjänsten prövas och sedan utvärderas. Hur goda resultaten i Lund blir för KBT-online går först att säga efter att de första studenterna har behandlats. Vår förhoppning är dock att tjänsten ger effektiv behandling och att den är uppskattad av studenterna, säger Ulrika Linse Strömland.