Campus Kristianstad ingen bra idé

Sverige behöver fler universitet och fler högskolor, inte färre. Sammanslagningar av små högskolor med större universitet var därför ett misstag, menar utbildningspolitiske krönikören Patrice Soares

En mångfald av högskolor och universitet med olika inriktningar är en stor tillgång både för Sveriges studenter, forskare, myndigheter och näringsliv. Högskolor med olika inriktningar och olika nischer kan tillgodose olika önskemål hos olika studentgrupper och kan tillgodose olika företags behov. Sammanslagningen av universitet och högskolor går på tvärs mot hela idén om mångfald och pluralism och var därför ett misstag. Min uppmaning till ministern för högre utbildning och forskning är därför att ompröva sammanslagningarna samt överväga skapandet av fler högskolor.

Centraliseringen av högskolelandskapet leder oftast till att makt tas från de mindre regionala högskolorna och placeras i händerna på några få tunga ärevördiga institutioner. Det stora argumentet för en sammanslagning av universitet och högskolor brukar ofta vara att högskolorna ska få en effektivare administration. Men jag tror snarare att de får en mer tungrodd administration när en massa nya fakulteter och institutioner plussas på de redan befintliga.

Erfarenheterna av sammanslagningen av högskolan på Gotland och Uppsala universitet visar också vad man kunde befara nämligen att resurserna till Campus Gotland vid Uppsala universitet inte blev större. Tvärtom.

En annan viktig funktion som de små regionala högskolorna fyller är den lokala prägel de ofta lyckas få inkorporerad i sin verksamhet, med ett välintegrerat samarbete mellan lokala samhällsinstitutioner och näringsliv.

Det kan nog också vara lättare att för en liten tämligen ung högskola, som inte tyngs av en massa gamla tungrodda traditioner, att tänka nytt och modernt än för ett gammalt universitet där traditionerna så att säga sitter i väggarna.

En annan viktig aspekt på sammanslagningarna som också är viktig att komma ihåg är att det alltid finns en risk att sammanslagningar av högskolor används som verktyg för att kunna minska det sammanlagda antalet högskoleplatser inom svenskt högskoleväsen.

Därför ser jag hellre en egen högskola i Helsingborg än ett Campus Kristianstads Lunds universitet.
Sverige behöver fler högskolor snarare än färre. Mångfald är bättre än enfald.