Samma utbildning – olika lön

- in Nyheter
@Lundagård

Enligt årets rapport från Medlingsinstitutet har skillnaderna mellan män och kvinnors löner generellt sett fortsatt att minska. Däremot kan man inom flera yrken fortfarande se en tydlig skillnad direkt efter examen.

Gapet är olika stort
Vid drygt 30 procent av de högskoleutbildningar som undersökts får manliga nyexaminerade högre lön de första åren jämfört med de kvinnliga. Störst var löneskillnaderna bland nyutbildade läkare, högskoleingenjörer, ekonomer och journalister. Minst var den inom gruppen gymnasielärare i matematik och naturvetenskap.

Förväntade sig högre lön- fick det
Skillnader mellan män och kvinnors löner förklaras ofta med kvinnornas föräldraledighet. Medlingsinstitutet tror att även förväntningar på den framtida lönen och skillnader i förhandlingstaktik spelar roll. De grupper som förväntade sig en högre lön fick det i allmänhet också.

De manliga studenternas förväntningar på lönenivån är i genomsnitt högre än kvinnornas, enligt konsultföretaget Universums undersökning av ekonomistudenter. Forskning tyder på att kvinnor generellt oftare håller tillbaka sina löneanspråk i löneförhandlingar jämfört med män. Och även om de inte gör det, så erbjuds de ändå lägre lön.

Läs hela rapporten här