Universitetet ger sex miljoner till AF

- in Nyheter, Studentliv

Lunds universitet avsätter sex miljoner kronor till Akademiska föreningen under de kommande tre åren. Anledningen är att man vill säkra lokaler åt studentlivet – och undvika att AF-borgens ekonomi kraschar.

AF-borgen, Lunds studentlivs hjärta, behöver renoveras. Det menar borgens ägare, AF Borgen AB – ett dotterbolag till Akademiska föreningen (AF).

Som Lundagård tidigare rapporterat (nr 4/2017) samlar bolaget in donationer för att kunna genomföra en renovering och ombyggnation. Det skulle lyfta borgen och framtidssäkra studentlivets lokalförsörjning, menar vd:n Stina Åkesson.

En möjlig donator som uppvaktats är Lunds universitet (LU). Universitetet ville gärna vara med och bidra, men insåg att det fanns juridiska hinder för universitetet som myndighet att skänka pengar till ett privat aktiebolag.

I stället kom man fram till en annan lösning: under en treårsperiod avsätter universitetet sex miljoner kronor till AF.  Detta med stöd i högskoleförordningen som säger att lärosätena har ett studiesocialt ansvar.

I lagförarbeten står det dessutom att lärosätena enligt regeringen bör ha möjlighet att stödja studentsammanslutningar ekonomiskt i syfte att utveckla studiemiljön, bland annat genom bistånd till samlingslokaler. Beslutet fattades av rektor i början av oktober i år.

– Vi ser det inte som att vi ger bort pengar, utan som att vi tar vårt ansvar enligt gällande regler. En betydande del av den studiesociala verksamheten för våra studenter är koncentrerad till AF-borgen, men hittills har vi trots det bara stöttat AF ekonomiskt i mycket begränsad omfattning, säger Tim Ekberg, planeringschef vid LU.

Att universitet nu väljer att bidra beror på att man är orolig för AF-borgens framtid. Tim Ekberg menar att AF Borgen AB:s affärsidé – att tillhandahålla lokaler åt studentföreningar till subventionerat pris – är en väldigt fin tanke. Rent ekonomiskt är den dock problematisk. Det är inte lätt att skapa lönsamhet på att hyra ut lokaler under marknadsvärdet i en fastighet som är dyr i drift.

– vi är oroliga för att AF-borgen som vi känner den inte kommer att finnas om 20-30 år. Det tror jag universitetet skulle ha svårt att acceptera. AF-borgen är äldre än självaste Universitetshuset. Många väljer universitetet på grund av det rika studentlivet. Lunds universitet utan AF-borgen är nästan otänkbart, säger Tim Ekberg.

För att hitta en ekonomisk modell för AF-borgen som är hållbar på lång sikt vill universitetet tillsätta en utredning där universitetets ansvar ska klargöras.

– Vi vill undvika en situation där vi i slutändan kommer bli sittande med kostnaderna för AF-borgen. Därför måste vi agera nu. Vi vill hjälpa AF att bli en så effektiv fastighetsägare som möjligt, säger Tim Ekberg.

AF:s verksamhetschef Matilda Hildingsson bekräftar att föreningen kommer att ta emot sex miljoner från universitetet, men säger att pengarna kommer att slussas vidare direkt till AF Borgen AB.

– Någon oro över AF:s ekonomi från universitetets sida är inget jag känt av, säger Matilda Hildingsson.

Hon hänvisar till AF Borgen AB:s vd Stina Åkesson för fler kommentarer. Åkesson skriver i ett mail till Lundagård att universitetets ekonomiska stöd kommer att bli viktigt för AF-borgen och att det är bra att man reder ut hur relationen mellan AF och universitetet ska se ut på sikt.

Är inte det här är ett sätt för universitetet att skaffa sig makt och inflytande över AF?

”Nej, vi har inte sett sådana intentioner och det vore ologiskt ur universitetets perspektiv. Jag tror det är så enkelt att man uppfattar värdet för universitetet i verksamheten i huset. Om studenterna trivs blir universitetet bättre. Och vice versa. Det är ömsesidig självbevarelsedrift. Det är bra att vi blir mer medvetna om detta” skriver Stina Åkesson.

AF Borgen AB:s ekonomiska modell skapades innan kårobligatoriet avskaffades, när studentlivet i mycket högre grad än i dag var självförsörjande, berättar hon.

”Syftet var att säkra att det var studenternas önskemål om verksamhet som skulle styra verksamheten i AF och borgen, bland annat genom att skapa låga hyror. Vi ska såklart fortsätta gynna studenternas önskemål i första hand. Frågan är hur vi löser det på längre sikt. Det skall vi tänka på nu medan vi har god stabilitet och tid på oss” skriver Stina Åkesson.