Att skapa mänsklig intelligens

- in Nyheter

Robotar som på löpande band bygger ihop mobiltelefoner, är det framtiden? Forskning om detta ingår i det hypade området AI (artificiell intelligens). Givetvis bedrivs det även vid Lunds universitet forskning inom AI i en mångfald av områden, däribland robotik.

AI är både en vetenskap och teknologi. Det studerar system som agerar autonomt och vilket beteende som kan anses vara intelligent, säger Jacek Malec.
Jacek Malec, professor i datavetenskap, och Elin Topp, lektor i datavetenskap, tillhör båda gruppen Robotik och semantiska system på Institutionen för datavetenskap, Lunds tekniska högskola.

Jacek Malec berättar att han under hela sitt yrkesliv har abetat med AI. I dag forskar han om hur system, såsom robotar, förstår omvärlden och kan utnyttja, resonera och agera kring den. Helt enkelt hur apparaten kan lära sig nya färdigheter och sedan återanvända dem i nya situationer.
Kan man skruva ihop en skruv och mutter kan man även skruva ihop andra liknande skruvar och muttrar. Ett robotsystem behöver däremot i varje ny situation ställas in, för att kunna utföra uppgiften. För att roboten själv ska kunna utvärdera vilken kraft som behövs och hur länge skruven ska skruvas behöver den lära sig de nödvändiga fysikaliska kunskaperna. Att skapa detta kräver att ge systemet AI, berättar Jacek Malec.

Jacek Malec är professor i Datavetenskap och Elin Topp, lektor i Datavetenskap. Foto: Hannah Edborg

För att få en inblick i hur det hela fungerar visar Elin Topp hur en av labbets robotar kan programmeras till att plocka upp och flytta legoklossar.
Jag forskar om att få system, inte bara att förstå sin omgivning, utan även att i samspelet med människor förstå att de inte alltid uppfattar människans instruktioner rätt, säger Elin Topp.

Hon studerar interaktionen mellan robotar och människor och då bland annat hur människor antar att kommunikationspartnern uppfattar saker. En robot utan samma kunskapsbakgrund som någon med mänsklig intelligens kommer troligen inte uppfatta saker på samma sätt. Dessutom jobbar Elin Topp på att bygga system som förstår att de inte förstått instruktioner korrekt och kan då uttrycka detta innan de agerar fel.
Det jag forskar om hade kunnat användas av industrin i framtiden. Men även göra robotar mer tillgängliga och ekonomiskt gynnsamma för småföretagare, berättar hon.

Ett annat framtidsmål är att programmera roboten så att slutanvändaren, själva konsumenten, kan hantera den och då förenkla service- och hushållsrobotik. Redan i dag används AI dagligen av många, bland annat bygger både Google-sökningar och självparkerande bilar på AI.

När vi förstått något försvinner magin. AI har mycket gått ut på att förstå sig på vad intelligens är. När en frågeställning eller utmaning är löst försvinner intresset därifrån och betraktas inte längre som AI, säger Jacek Malec.

Trots detta tror både Elin Topp och Jacek Malec att AI kommer fortsätta att vara ett stort område i framtiden, om än kanske inte lika hypat som i dag. Wow-effekten har inte försvunnit än och många utmaningar finns kvar att lösa. Bland annat att få robotar att applicera sina kunskaper i liknande situationer samt få dem att förstå när de inte förstår, vilket både Jacek Malec respektive Elin Topp jobbar med. Vem vet, i framtiden har vi alla kanske en hushållsrobot som städar åt oss hemma.