LU bäst på rekrytering av kvinnliga professorer – sämre vad gäller rektorer

- in Nyheter

Lunds universitet är bäst i landet på rekrytering av kvinnliga professorer. Trots detta har universitetet endast haft en kvinnlig rektor på 350 år. ”Det är en intressant fråga”, säger rektor Torbjörn von Schantz.

Under onsdagen förra veckan ägde ett möte rum mellan Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, och rektorerna för åtta universitet och högskolor i landet. Mötets syfte var att uppnå en djupare diskussion kring rekryteringsmålen för könsfördelning bland professorer. Bland deltagarna fanns rektorn för Lunds universitet (LU), Torbjörn von Schantz, som representerade det lärosäte som lyckats bäst med rekryteringen.

År 2017 fick alla landets universitet och högskolor särskilda målsättningar för hur stor andel av alla nyrekryterade professorer som skulle vara kvinnor de närmaste åren. Mellan åren 2017 till 2019 var andelen kvinnor bland de professorer som rekryterades vid LU 46 procent, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), vilket gör LU till det universitet som uppnått målen bäst. Jämförelsevis låg andelen vid Göteborgs universitet på 44 procent, Stockholms på 41 procent, och Uppsalas på 36 procent.

Även om LU lyckats bra med sitt jämställdhetsarbete angående professorer, kvarstår faktumet att universitetet enbart haft en kvinnlig rektor under 350 år. Detta kan jämföras med andra stora lärosäten; Uppsala universitets nuvarande rektor Eva Åkesson är den första kvinnan på posten sedan universitetet grundandes år 1477. Göteborgs universitet har däremot haft två kvinnliga rektorer hittills, liksom både Umeå och Stockholms universitet – alla tre yngre lärosäten än Lund och Uppsala.

Lundagård har talat med rektor Torbjörn von Schantz.

Ni ligger bäst till i landet vad gäller rekrytering av kvinnliga professorer – varför tror du att LU bara haft en kvinnlig rektor på 350 år?

– Det är en intressant fråga. Jag har själv reflekterat över det. Det är en annan mekanism att utse en ny rektor.

Förra veckan diskuterade Matilda Ernkrans samma ämne med Sydsvenskan, och fick frågan om huruvida det borde finnas ett procentmål i rekryteringen av kvinnliga rektorer vid Lunds universitet.

– Det finns ju processer inom akademin för hur man föreslår vem som ska bli ny rektor på våra universitet och högskolor, och det är naturligtvis en process jag har den allra största respekt för. Men jag förutsätter ju ändå att det är viktigt i denna process att också lyfta jämställdhetsfrågorna, säger Matilda Ernkrans till Sydsvenskan.