En svår omställning

- in Nyheter, Studentliv

En rapport som grundar sig på data från sju kårer om hur universitetet har hanterat omställningen till digital undervisning, visar att merparten av studenterna är nöjda med den digitala undervisningen och visar förståelse för att situationen varit svår även för lärarna. Men allt har inte varit smärtfritt. 

Både studierna och det social livet har påverkats av omställningen. Nästan hälften av de svarande uppger att deras psykiska hälsa har påverkats negativt av bristen av undervisning på plats. Enformighet, ökad pluggstress, isolering och saknad av vänner och familj är några av effekterna för studenterna.

Det moment som får mest kritik är examinationerna. Varken lärare eller studenter har vana av digitala examinationer, och oro över tekniken har skapat dåliga förutsättningar för lärarna att ge instruktioner. Flera studenter känner sig misstänkliggjorda för fusk, och de digitala examinationerna har lett till fler anmälningarna om fusk än tidigare år.

Flera studenter upplever att tentornas kvalité har varierat. Kristina Källner läser sjunde terminen på industriell ekonomi vid LTH. Hon berättar om en labb som utfördes via det digitala verktyget Teams. Studenterna skulle mäta vinkeln på en låga efter att ha pausat videon vid rätt ögonblick. Klassen var överens om att gränsen för godkänt var godtycklig.

– Alla svarade väldigt olika men ändå fick alla godkänt, säger hon.

Kristina Källner tycker också att informationen stundtals har varit dålig. Mycket har känts ovisst och det har varit svårare att planera studierna. Hon har inte vetat vem hon ska kontakta för mer information och tycker att informationen inför hösten kom sent. Ändå var det i våras den värsta omställningen skedde.

– Jag hade en omtenta i mars som jag pluggade stenhårt till. Den ställdes in med en dags varsel, säger hon.

Vissa kurser har funkat bättre än andra att genomföra digitalt. De fakulteter med utbildningar som innehåller många praktiska moment uppger att de haft svårare med digital undervisning.

“Omställningen från undervisning på plats till på distans var svår. Stora förändringar skulle genomföras på kort tid och lärarna gjorde stora insatser för att anpassa undervisningen.” skriver Annika Mårtensson, prorektor på LTH.

Annika Mårtensson berättar att hon fått både positiva och negativa reaktioner från studenter och lärare. En del uppskattade föreläsningarna som var inspelade och där lärarna gjorde stora insatser för att passa på att förnya innehållet och göra fler praktiska demonstrationer. I en del fall verkar det som att lärare minskade antalet föreläsningar och övningar och att det ställdes större krav på studenterna att läsa in sig på materialet utan något större stöd av lärarna.

Också Annika Mårtensson tar upp tentorna som något som skulle ha kunnat gjorts bättre.

“Genomförandet av tentorna i mars och april var nog den svagaste punkten då man framförallt i mars inte hade någon tid alls att genomföra förändringen från salstenta till distanstenta. Vi har 300-400 kurser per läsperiod och det var väl ungefär 150 tentor som skulle genomföras i mars och 350 i april. Både utformningen av tentorna och kraven på tekniken ställde till en del problem”, skriver Annika Mårtensson.

Kristina Eneroth, prorektor på Ekonomihögskolan, är nöjd med hur Ekonomihögskolan hanterat coronaviruset och tycker att omställningen till digital undervisning har fungerat bra.

– Det mesta gick förvånansvärt bra. Lärare och studenter försökte tillsammans komma fram till fungerande upplägg. Det som varit svårast och därmed också kan sägas ha fungerat mindre bra är examinationerna, säger Kristina Eneroth.

Målet är att så snabbt som möjligt återgå till undervisning på campus. Inledningsvis kommer utbildningen fortsatt att hållas digitalt. Utgångspunkten kommer fortsättningsvis vara att undvika större folksamlingar i universitets lokaler, men vissa grupper kommer prioriteras. Bland annat kommer nya studenter och masterstudenter ha större tillgång till campusundervisning.

– Ekonomihögskolan vill såklart återgå till campusbaserad utbildning så fort det är möjligt och det hänger samman med att vi, som de flesta andra, tycker att campusbaserad utbildning är en fördel. Detta sagt, distansbaserad undervisning kan inte rent generellt sägas vara sämre i alla lägen. Det finns kurser och ämnen som fungerar minst lika bra. Den snabba omställningen som fick göras under våren kunde knappast leda till att studenterna skulle uppfatta undervisningen som ”lika bra som campus”, säger Kristina Eneroth.