Studenter sårbara när marknadshyror införs

- in Nyheter

I januariavtalet enades regeringen och samarbetspartierna om att utreda fri hyressättning, det vill säga marknadshyror, vid nyproduktion. Hyresgästföreningen flaggar för att förslaget kommer resultera i radikalt höjda hyror och spä på segregationen. Studenter pekas ut som en särskilt utsatt grupp.

Den 25 april förra året publicerade justitieminister Morgan Johansson (S), tillsammans med Emma Hult (MP), Robert Hannah (L) och Ola Johansson (C) en debattartikel i Dagens Nyheter, där de presenterade en gemensamm plan för införandet av fri hyressättning  i nybyggnation. Målet med förslaget, menar regeringen och samarbetspartierna, är att få fart på bostadsbyggandet för att råda bot på landets omfattande bostadsbrist.

Fri hyressättning, även kallat marknadshyror, innebär att hyresvärden ensidigt bestämmer hur mycket hyresgästen ska betala i hyra, utan sedvanlig förhandling med Hyresgästföreningen. Enligt Hyresgästföreningen riskerar hyresgäster i Sverige att möta en hyreshöjning på 50 procent i vissa fall, vilket skulle kräva att de lägger 14 procent mer av sin disponibla inkomst på hyran.

Lundagård har pratat med Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen. Hon ser studenter som en särskilt utsatt grupp på hyresmarknaden vid införande av marknadshyror.

– Studenter har redan i dag ofta en otrygg boendesituation i och med att många bara får bo i sin bostad medan de studerar. Har man läst en längre tid och har höga studielån kan det vara svårt att ta sig in på den köpta marknaden.

Marie Linder flaggar för att hyror för studentlägenheter kan komma att höjas.

– Om marknadshyror införs för nyproduktion och det blir det enda sättet genom vilket man kan förhandla hyror på så påverkas nybyggda studentboenden givetvis också, då kommer fastighetsägaren få bestämma hyran.

Linn Svärd är vice ordförande på Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), och nyligen vald till ordförande inför nästa verksamhetsår. SFS kommer årligen ut med en rapport över bostadssituationen i landets största studentstäder. År 2020 rödlistades Lunds kommun, vilket innebär att studenter inte kan räkna med ett förstahandskontrakt under sin första termin.

– Vi är initialt skeptiska till marknadshyror vid nyproduktion, vi tror att det kommer att ha en negativ inverkan för studenterna.

Vilka risker ser SFS med marknadshyror vid nyproduktion?

– Risken är att studenter inte kommer att ha råd med en bostad, tittar vi på bostadsbeståndet i dag så är det ungefär en tredjedel hyresrätter [hyresrätter med förstahandskontrakt, reds. anm]. Vi kan anta att studenter generellt sett behöver hyra en bostad och att väldigt få kan köpa, det gör att det blir ännu svårare för studenter att hitta boende.

Vilka konsekvenser tror ni att detta kan få på lång sikt?

– På längre sikt kommer det göra att alla kanske inte har möjlighet att utbilda sig eftersom den nyantagna studenten ofta behöver flytta till en ny stad och skaffa sig tak över huvudet. Det vi hade velat se är att studentbostäderna undantas från fri hyressättning vid nyproduktion, och att det i stället satsas på ett investeringsstöd eller att vi på annat sätt få ned byggkostnaderna.

Linn Svärd efterfrågar en konsekvensanalys för hur marknadshyror vid nyproduktion påverkar studenter, och menar att studentperspektivet inte har tagits i beaktning i nuläget.

– Det viktiga är att det här förslaget koordineras med studiemedlet. På SFS tycker vi att det är rimligt att anta att 35 procent av inkomsten läggs på en bostad, men marknadshyror kommer göra att vi överstiger den nivån om hyrorna blir högre.

Bör studenter vara rädda för att få svårare att få bostad?

– Jag tycker inte att de ska vara rädda utan att politikerna har ett ansvar att se till att studenterna inte ska behöva oroa sig. Som student har du redan en svår situation och vi vet att många studenter känner ängslan, oro och dalande framtidstro. Jag vill att studenterna känner att vi har en stat som tar ansvar för bostadssituationen, och det ligger ju på politikernas bord.

AF Bostäder är den i särklass största bostadsförmedlaren bland Lunds studenter, med sina cirka 6000 studentbostäder. Till hösten väntas studentboendet Hippocampus stå klart, följt av nybyggnationen Pireus år 2023. Enligt Henrik Krantz, VD för AF Bostäder, kommer deras hyresgäster inte märka av den fria hyressättningen vid nybyggnation.

– När vi ska starta ett nybyggnadsprojekt tittar vi på vad studenter har råd med, och utifrån det sätter vi kostnaderna i projektet eftersom det avgör om det blir av eller inte. Vi tittar egentligen inte på marknaden alls.

Kan du garantera att det kommer att fortsätta gå till så även i framtiden?

– Ja, det kan jag garantera eftersom vi är en stiftelse och i våra stadgar finns detta fastslaget.

Så studenter som bor vid era boenden kommer inte att märka av marknadshyror?

– Nej, det tror jag inte.

AF Bostäder har hittills förhandlat sina hyror tillsammans med Hyresgästföreningen, kommer ni att göra det även för framtida byggnationer?

– Det kan jag inte ge några löften om. Det får framtiden utvisa.

Utredningsförslagen för fri hyressättning vid nyproduktion ska presenteras senast den 31 maj 2021, så att en proposition ska kunna antas av riksdagen och lagen träda i kraft valåret 2022.