LU självkritiskt om pedagogiskt stöd

- in Aktuell, Nyheter

Studenter med särskilda behov kan ha rätt till hjälpinsatser från Lunds universitet. Men kvaliteten på stödet varierar stort beroende på fakultet.

I slutet av april offentliggjordes en granskning av universitetets pedagogiska stöd. Olika former av stöd erbjuds till studenter vid Lunds universitet (LU) med en varaktig funktionsnedsättning och innefattar bland annat anteckningsstöd och mentorer. 

Granskningen har genom intervjuer kommit fram till att universitetets olika institutioner och fakulteter har olika förutsättningar för att hjälpa studenter som behöver pedagogiskt stöd. Det beror dels på att de ekonomiska förutsättningarna varierar, dels på att vissa utbildningar innehåller moment som är svårare att anpassa än andra. 

Vidare visar granskningen att det inte finns någon systematisk uppföljning av hur det riktade pedagogiska stödet hanteras inom universitetet. Det sker inte heller någon uppföljning kring huruvida studenterna som får stöd är nöjda med den hjälp som erbjuds. 

Kia Olsson är enhetschef vid avdelningen för studiestöd och vägledning. Hon berättar att hennes avdelning i nuläget arbetar med att formulera ett svar på internrevisionens granskning. Bland annat kommer det att innehålla en plan för hur en uppföljande verksamhet hade kunnat utformas. 

– Vi diskuterar just nu hur en sådan uppföljning skulle kunna fungera, säger hon till Lundagård. 

Slutligen lyfter granskningen ett generellt behov av kompetensutveckling. Rapporten problematiserar bland annat ett fall där en student med multidiagnoser fått en 20-årig student som mentor. 

Jacob Färnert är vice ordförande vid Sveriges förenade studentkårer (SFS) och välkomnar internrevisionens granskning. Tidigare i år släppte SFS en egen rapport som problematiserar det pedagogiska stödet på Sveriges lärosäten på flera punkter. 

– Alla studenter får inte det stöd de behöver och ibland är väntetiden för lång, menar han. 

SFS poängterar bland annat likt internrevisionen att det finns en efterfrågan på kompetensutveckling. 

Kia Olsson berättar att vissa typer av kompetenshöjande åtgärder redan är under utveckling vid LU. Med start i höst kommer exempelvis ett nytt projekt som kallas ”pedagog som mentor” att sjösättas. Det innebär att mentorer med pedagogisk utbildning kommer att finnas tillgängliga för studenter med särskilt stort behov av stöd. 

– Vi utvecklar projektet under våren och tror att det kan lösa en del av problematiken, berättar Kia Olsson. 

Jacob Färnert ser både för- och nackdelar med en sådan lösning. 

– Det är bra med höjd kompetens men samtidigt fyller studentmentorerna en viktig social roll. Studenterna som är i behov av stöd brukar uppskatta att knyta kontakt med en jämnårig som kan relatera, avslutar han.