"Vi ser strejk som en drastisk lösning"

- in Debatt
@Lundagård

Medicinska föreningens styrelse och ordförande svarar på läkarstudenternas uppmaning. De tror att en strejk kan försvåra fakultetens relation till sjukhusen, och ”vill gärna se att andra vägar testas först.”

MF är otroligt glada för det engagemang för utbildning som visas i artikeln. När nedskärningar och omflyttningar inom SUS går så långt att det påverkar utbildningskvalitén, då blir det genast en fråga för kåren.

En motion angående en studentstrejk har inkommit till fullmäktige (vårt högsta beslutande organ). Liksom alla inkomna motioner ska förslaget diskuteras. Innan frågan är diskuterad där kan vi inte ha en officiell ståndpunkt som kår.

Däremot har vi fört diskussionen inom styrelsen och vårt seniorskollegie. Vi är självklart måna om utbildningskvalitén och tar den här frågan på stort allvar. När den kommer upp på både riksdagens, socialstyrelsens och arbetsmiljöverkets bord, då är det illa. Det visar inte minst arbetsmiljöverkets senaste kritik mot akuten i Lund.

Vi ser dock en strejk som en något drastisk lösning och vill gärna se att andra vägar testas först. En god kommunikation mellan fakulteten och sjukhuset är avgörande för att kunna påverka utbildningens kvalitet och innehåll.  Med en strejk kommer vi med största sannolikhet försvåra denna kommunikation, och det ser vi som ett mycket stort problem. Vi tycker även att det är mycket viktigt att det finns en stark opinion bland studenterna för en åtgärd som innebär missad undervisning, och vill efterforska detta mer.

I den här diskussionen är det också viktigt att tänka på att detta inte enbart är politikernas ansvar. I första hand är det fakulteten som ska bedriva utbildning, och även om regionens politik drabbar utbildningen borde första steget vara att prata med fakulteten så att de, på ett bättre sätt än i dagsläget, säkerställer att de faktiskt får ut den utbildning de betalar för med ALF-pengarna.** Fakulteten är också ansvarig för tillsättning av tjänster och när högre akademiska tjänster inte tillsätts med utbildning som huvudansvar blir utbildningen lidande.

Vissa åtgärder är redan på gång; fakulteten ska under våren utarbeta ett nytt budgetsystem som ska tydliggöra vart utbildningspengarna tar vägen, vilket kommer att underlätta kvalitetsgranskning av utbildning på klinikerna. Efter påtryckningar i en arbetsgrupp om risker och konsekvenser av Laboratoriemedicins flytt, däribland av kårrepresentanter, beslutades av förvaltningen att en ny arbetsgrupp ska utreda hur man ska klara läkarutbildningens termin fyra och fem i Malmö när stora delar av verksamheten försvinner därifrån.

Vi kan dock göra betydligt mer. Vi oroar oss mycket för hur utbildningen kommer att drabbas av resursbristen och den pressade arbetssituationen på SUS, men detta är en komplex fråga som främst handlar om ett väl fungerande samarbete mellan sjukhus och fakultet. Vi tror inte att problemet kommer att lösas av en strejk men vi vill se andra åtgärder. En öppen dialog med både region, representanter från sjukhuset och utbildningsledning måste skapas för att belysa problematiken och försöka hitta en lösning. Vi tror att det är viktigt att alla parter deltar samtidigt för att undvika missförstånd. Ett första steg i denna riktning är ett möte som MF inom kort ska ha med representanter från sjukhusledningen, då vi ska diskutera den här frågan.

Det här är alltså vad MFs styrelse och seniorskollegie har kommit fram till i sina diskussioner. När det gäller MFs officiella ståndpunkt kommer den att beslutas om på fullmäktiges nästa möte, den 19/2.  Vi fäster stor vikt vid vårt demokratiskt valda fullmäktiges åsikt och välkomnar fortsatta motioner dit för förbättrad utbildning.

** GU-ALF = Den ersättning sjukhuset får för det intrång utbildningen gör i vården.

Undertecknat: Medicinska föreningens styrelsen genom ordförande Julia Frändberg

Läs även: ”Studenters ansvar att protestera mot vårdslakt”