"En extra miljard till humaniora och samhällsvetenskap"

- in Debatt
@Lundagård

Under den gångna mandatperioden har alliansen arbetat för att bryta traditionen av att fokusera på att så många som möjligt läser på högskolan. I stället har utbildningskvaliteten varit central. Det är ett arbete som måste fortsätta, samtidigt som arbetslinjen måste breddas till att också omfatta studenter. Det skriver ordförandena för allianspartiernas studentförbund.

Vi fyra ordförande för alliansens studentförbund tar idag tydligt ställning för att det är kvalitet i den högre utbildningen och möjligheten till arbete under och efter studierna som måste komma först i högskolepolitiken.

I onsdags presenterade vi ett tiopunktsprogram för vad vi anser vara de viktigaste stegen för högskolepolitiken under den kommande mandatperioden.

Överst på listan kommer kvaliteten i de högre utbildningarna. Under den gångna mandatperioden har alliansen gjort mycket för att bryta den långa vänstertraditionen av att bry sig mer om att många studerar än att kvaliteten i utbildningen säkras.

Alliansen har höjt anslagen till grundutbildningen med 360 miljoner och har ambitionen att i nästa mandatperiod öka anslagen med ytterligare 1,3 miljarder.

Av de pengarna ska en miljard gå till att höja ersättningen per student inom humaniora och samhällsvetenskap och cirka 300 miljoner till ett nytt kvalitetssäkringssystem.

Denna politik står i skarp kontrast till vänsterpartiernas förslag om att öka antalet högskoleplatser med 5 000, en satsning som med dagens ersättningsnivå per student borde kosta 535 miljoner, men som i deras budget endast anslås 430 miljoner. Resterande belopp kommer man att tvingas ta från existerande anslag.

Resultatet blir att kvantitet premieras på bekostnad av kvalitet. Detta i en tid då all statistik pekar mot att studentunderlaget snart kommer att bli mindre, vilket gör det hela än mer svårt att förstå.

Kvalitet i högskolan betyder dock mindre om arbetsmarknaden inte fungerar, därför är det för oss mycket viktigt att arbetslinjen fortsätter att råda och att den breddas till att bättre inkludera studenter.

Vi vill därför se satsningar på ökad praktik på våra högskoleutbildningar så att studenterna kan få erfarenhet av den arbetsmarknad de står inför den dag de har examensbeviset i sin hand. Att vänsterpartierna i en tid som denna då det är svårt nog att hitta sig ett extra- eller sommarjobb väljer att fördubbla arbetsgivaravgiften för unga ser vi av den anledningen på med stor skepticism.

Det behöver bli enklare att skaffa sig arbetslivserfarenhet under studietiden, inte svårare.

Sist men inte minst vill vi att entreprenörsskapsperspektivet får ett större inslag i våra akademiska utbildningar. I dag utbildas studenter till att bara bli arbetstagare. Vi anser att det borde vara lika naturligt att utbildas till att bli arbetsgivare och entreprenörer.

Vi hoppas därför att en ny satsning på att införa ett entrepenörsskapsperspektiv i grundutbildningen görs under kommande mandatperiod.

För oss står valet på söndag mellan kvalitet i högskolan och arbetslinjen mot kvantitet i högskolan och bidragslinjen. Att lägga sin röst på ett Alliansparti har därför aldrig varit enklare.

Karin Ernlund, ordförande Centerstudenter

Kalle Bäck, ordförande Kristdemokratiska studentförbundet

Pär Gustafsson, ordförande Liberala studenter

Erik Persson, ordförande Moderata studenter