”Lärosätena bör ta över CSN:s ansvar”

- in Nyheter
@Gustaf Eriksson

Under de senaste problemfyllda månaderna har CSN motarbetat studenterna. Därför bör lärosätena ta över ansvaret för att bedöma studietakten.

Det menar Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Efter att CSN:s regler skärptes den 1 juli har antalet avslag på studiemedelsansökningar fyrdubblats. CSN:s generaldirektör Kerstin Borg Wallin har kallat reglerna beklagliga, men innan besluten togs framförde CSN aldrig någon kritik mot förslagen.

Under hösten har CSN misskött sitt uppdrag, och aktivt motarbetat studenterna. Därför bör ansvaret för att bedöma studietakt och studieförmåga föras över till lärosätena. Det skriver Betarice Högå och Elisabeth Gerkhe, ordförande respektive vice ordförande för SFS i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

”CSN har agerat i egen sak”

SFS-presidialerna skriver att: ”CSN har agerat i egen sak och direkt mot studenterna och i förlängningen den svenska välfärden. Den konflikt som rått mellan de tekniska lärosätena och CSN är symptomatisk för CSN:s inställning gentemot den enskilda studenten och snäva syn på sitt uppdrag. Faktum är att inga nya lagar eller förordningar har införts och orsakat den problematik som drabbar våra studenter på tekniska utbildningar, utan det är endast ett resultat av att CSN valt att göra en snävare tolkning av de befintliga reglerna som rör studenternas studietakt och studieförmåga.”

”Gyllene tillfälle” att förändra

Mot bakgrund av detta anser Beatrice Högå och Elisabeth Gerkhe att lärosätena är bättre lämpade att själva bedöma studenternas studietakt och studieförmåga:

”Vi välkomnar att lärosätenas möjlighet att göra bedömningen av studenternas studietakt och studieförmåga ses över. Det är ett gyllene tillfälle nu när flera felaktigheter i studiestödssystemet utreds. En central myndighet har svårt att ha den insyn i studenternas situation som krävs för att göra goda bedömningar. Vi tror att våra lärosäten kan göra en bättre bedömning än ett verk och det skulle underlätta så att ”rätt” studenter får fortsatt studiemedel och även öka studenternas rättssäkerhet”.