REPLIK: Lunds universitets studentkårer arbetar på demokratisk grund

- in Debatt

I en debattartikel i Lundagård från 30 maj riktar studenten Johan Ravnborg kritik mot hur kårerna vid Lunds universitet står upp för sina studenter. Kårernas agerande för den enskilda studenten styrs av demokratiska och representationella mandat, och lyder därmed under vissa etablerade engagemangsformer. Detta menar presidiet för Lunds universitets studentkårer (Lus) i sitt svar.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

Lunds universitets studentkårer (LUS) har tagit del av debattartikeln gällande studentrepresentation och LUS arbete. LUS välkomnar att studenter har frågor om LUS arbete och processer, samt att studenter har synpunkter på hur studentinflytandet vid Lunds universitet är organiserat.

Det är viktigt att ha kontinuerliga diskussioner om hur studentinflytande och studentrepresentation organiseras på bästa möjliga sätt, och det är en diskussion LUS uppmanar till att ha både internt inom LUS och inom de enskilda studentkårerna. Att beskriva att vi genom att respektera de demokratiska principer som studenterna själva valt för LUS organisation gör att kårerna bidrar till ”en ökad hotbild för flera av deras egna studenters familjer och vänner” är en bild vi inte delar.

Lunds universitets studentkårer är, precis som debattören beskriver, ett paraplyorgan för samtliga studentkårer vid Lunds universitet. Detta innebär i praktiken att organisationen samlar studentkårernas åsikter och frågor och driver dem gemensamt, och att organisationen och dess företrädare agerar på kårernas mandat. Detta innebär också att studentrepresentanterna agerar på studentkårernas mandat, och inte ska representera sina egna eller någon annans enskilda åsikter.

Studenterna får i stället möjlighet att påverka LUS genom sin studentkår. Studentkåren ansvarar i sin tur för att samla de gemensamma åsikterna bland sina studenter genom etablerade demokratiska processer, och representerar därför inte heller varje enskild students åsikt. I nuläget har inte alla studentkårer blivit kontaktade av sina studenter om denna frågan, medan andra har och därför påbörjat demokratiska processer för att behandla dessa.

Anledningen till detta system är för att LUS syftar till att lyfta fram just den gemensamma studentrösten vid Lunds universitet och ser att det bästa sättet att göra det är genom att varje studentkår bygger upp system för att samla in och framföra sina studenters gemensamma åsikter, som sedan får genomslag i LUS arbete, snarare än att påverka organisationen uppifrån som enskild student. Alla kårernas arbete och så även LUS, vilar på processer som tagits fram på demokratisk grund, vilket skapar legitimitet för de åsikter vi framför. Som debattören skriver, och som LUS tidigare beskrivit i Lundagård, så har LUS inte tagit ställning eftersom kårerna inte efterfrågat det.

Det innebär dock inte att vi inte arbetat med frågor angränsande till den fruktansvärda situation som utspelar sig i Gaza. Vi har kontinuerligt sedan i höstas lyft frågan gentemot universitetet om vikten av att studenter får information och kunskap om stödfunktioner vid Lunds universitet, för att se till att studenter som far illa på grund av händelser i vår omvärld ska få det stöd som de behöver. Vidare har LUS kontinuerligt varit tydliga med att vi motsätter oss investering i exempelvis tillverkning eller försäljning av krigsmateriel när vi har framfört åsikter gällande LU:s placeringsreglemente. Detta är även reglerat i nuläget i kapitel A2.3. Hållbarhet.

Slutligen, vill vi poängtera att LUS värnar om den lagstadgade rätten till demonstration och att alla studenter ska få uttrycka sin åsikt, vilket också varit vår ståndpunkt under den senaste tidens händelser. Vi vill också poängtera att vi självfallet ser med fasa och stor oro på situationen i Gaza, och önskar ett slut på det mänskliga lidande vi ser utspelas framför oss.

Att studenter och unga människor i samhället engagerar sig på olika sätt för det som en ser som orättvist eller fruktansvärt är en självklarhet. Vi uppmanar därför studenter att engagera sig i sina kårer för att påverka LUS, så att vi genom att nyttja våra demokratiska processer för studentinflytande kan fortsätta arbeta för att förbättra studenternas villkor.

Linnea Landegren, ordförande för Lunds universitets studentkårer
Anton Silverbern, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer