Sämre chanser för unga forskare

- in Nyheter

Sämre arbetsmiljö, färre unga forskare och försämring av samhällsvetenskapens status och synlighet. Det ser samhällsvetenskapliga fakulteten i sin senaste riskanalys.

Samhällsvetenskapliga fakulteten har gjort sin årliga riskanalys. Bland riskerna finns en försämring av arbetsmiljön med anledning av en fortsatt pressad arbetssituation med mycket övertidsarbete samt att samhällsvetenskapens status och synlighet i samhället försämras.

En nyidentifierad risk är att antalet yngre forskare, det vill säga doktorander och postdoktorer, vid fakulteten minskar. Det beror på att arbetstidsavtalet för professorerna förändrats så att de äldre forskarna får mer av anslagen än de yngre. Fakulteten riskerar att inte ha råd att rekrytera yngre forskare i samma utsträckning som tidigare.

Öronmärkning av medel kan vara lösningen

Ann-Katrin Bäcklund är dekan – det vill säga administrativ chef – på samhällsvetenskapliga fakulteten, ser minskningen som oundviklig. Men hon menar att det finns åtgärder fakultetsledningen kan vidta.

– Vi vill på fakultetsnivå öronmärka en del av våra medel till yngre forskare. Vi har lagt ett par miljoner åt sidan i 2014 års budget. Om vi kan använda dem till yngre forskare eller om de måste användas för att täcka underskott ser vi när första prognosen för året kommer i april. Det blir ännu viktigare att i ansökningar hos externa finansiärer inkludera kostnader för yngre forskare, vilket  fakultetsledningen uppmanar forskarna att göra.

– Alla fakulteter drabbas, men vi drabbas hårdare då vi trots stor omfattning på verksamheten har en låg basfinansiering, säger Ann-Katrin Bäcklund.

Ingen oro hos doktoranderna

Mikael Kylsäter, ordförande för Samhällsvetenskapliga doktorandrådet, känner oro för återväxten av doktorander och postdoktorer men tror att sinnesstämningen är en annan hos doktoranderna.

– Jag tror doktoranderna känner sig trygga i sin position och ser detta som en abstrakt risk som ligger längre fram i tiden. Det går att likna det med hur människor kan känna inför klimatproblematiken. Det är ju något man vet är potentiellt väldigt skadligt, men det ligger så pass långt i framtiden så det håller en inte vaken om nätterna.