Vad har din kår gjort för dig i år?

- in Kår, Nyheter
@Kenneth Carlsson

Kårverksamhet är kanske inte det sexigaste ordet i ordboken – men kårerna kämpar trots allt för studenternas bästa. Därför ställde vi samma fråga till alla kårerna: Vad är det viktigaste ni har lyckats driva igenom för era studenter i år?

Lunds doktorandkår

Runt om på universitetet finns det hundratals doktorander med betydligt sämre villkor än sina kollegor. Lunds doktorandkår, LDK, har lagt fokus på att förbättra situationen för stipendiedoktorander, vars lön inte kommer från fakulteten utan från stipendier.

Även om universitetet i dag måste kunna erbjuda dessa doktorander föräldraledighet och sjukpenning återstår fortfarande problem.
– De har inte samma sociala skyddsnät eller rätt till semester, vilket vi tycker att alla ska få ha. Lönenivån är också väsentligt lägre, ungefär hälften av vad en anställd doktorand har i lön, säger Fredrik Hanell, vice ordförande för LDK.

Frågan har varit uppe och diskuterats i universitetets utbildningsnämnd, som snart ska komma till beslut. Enligt kåren ser det ut som att det kommer finnas en flexibel lösning som kan öka tryggheten för stipendiedoktoranderna.

Filippa Wieselgren, ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet. Foto: Privat.
Filippa Wieselgren, ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet.
Foto: Privat.

Humanistiska och teologiska studentkåren

Tydligare betygkriterier på alla kurser, det har Humanistiska och teologiska studentkåren, HTS, siktat på senaste året. Just nu är betygskriterierna lite för godtyckliga. Tanken med de nya betygskriterierna – som ska implementeras inom kort – är att det ska bli tydligare för både studenter och lärare vilka mål som eftersträvas.
– Nu finns det oftast bara lärandemål, exempelvis att ’målet med den här kursen är att studenterna uppnår de här kunskapskraven och den här förståelsen’. Med de nya riktlinjerna är det tänkt att betygskriterierna ska vara mer konkreta, säger Filippa Wieselgren, ordförande för HTS.

Nu ska det tydligare framgå inom vilka områden studenterna ska ha en djupare kunskap om och kunna argumentera för. Samtidigt får lärarna tydligare riktlinjer för vad de ska bedöma i deras tentor. Planen är att alla kurser inom fakulteten ska ha den nya sortens betygskriterier till 2017.

Samhällsvetarkåren

Hos Samhällsvetarkåren har det inte hänt något revolutionerande det senaste året som studenterna kan märka av. Den ständiga bristen på lärarledd tid för studenterna ligger på högre politisk nivå och den stundande kårhusflytten i Helsingborg flyter på för kårsektionen Agora.

Är du döv, har dyslexi eller någon annan diagnos som kräver pedagogiska stödåtgärder kämpar nu kåren för att du ska få samma typer av stöd oavsett vilka ämnen du läser.
– Detta ska mynna ut i en policy som ska gälla på samhällsvetenskapliga fakulteten. Har du fått en diagnos ska du bli behandlad på samma sätt oavsett om du läser statsvetenskap och byter till sociologi, säger Pal Olsson, vice ordförande för Samhällsvetarkåren.

Ingenjörerna får kunskaper som kan användas inom vapenindustrin. Nu ska etik också in. Foto: Jonas Jacobson.
Ingenjörerna får kunskaper som kan användas
inom vapenindustrin. Nu ska etik också in.
Foto: Jonas Jacobson.

Teknologkåren

Teknologerna ska bli bättre på etik. Som ingenjör får du i dag en bred kunskap som kan användas i allt från att tillverka pacemakers till kärnvapenmissiler. Men de etiska momenten i utbildningarna har hittills varit få, något som inte minst alumner känt av när de kommit ut i arbetslivet. Därför har studenter tillsammans med kåren drivit frågan att få in fler etiska moment i grundutbildningarna.
– Det står i examenskraven att civilingenjörer ska lära sig om etik. Vi känner inte att de sporadiska inslagen av etik i utbildningarna lever upp till de kraven i dag, så nu sätter vi ner foten och säger ’inför etik och lev upp till målen’, säger Alexander Theofanous, Teknologkårens vice ordförande.

LTH ska nu utreda hur etik övergripande kan föras in i studierna. Teknologkårens förhoppning är att de nya sätten att lära ut etik är inrättat över hela LTH om ett par år.

 

Juridiska föreningen

Ta med sig datorn till tentasalen? För juriststudenterna är det inte längre något konstigt, efter att Juridiska föreningen drivit igenom
digitala tentor. Nu kan studenterna välja att skriva tentorna på sina datorer som ett alternativ till papper och penna.
– Önskan har funnits länge bland studenterna, framför allt eftersom våra tentor är så texttunga och ofta skrivs under flera timmar, säger Rasmus Ringström, Juridiska föreningens ordförande.

Tidigare var problemet tekniskt, men till tentorna används nu ett särskilt program som kan frysa all annan aktivitet på datorn. Efter en testkörning i våras valde Juridiska fakulteten i början av september att införa digitala tentor till samtliga terminer med omedelbar verkan.

Naturvetarkårens ordförande heter Jesper Sjöström Strobel. Foto: Jens Hunt.
Naturvetarkårens ordförande heter Jesper Sjöström Strobel.
Foto: Jens Hunt.

Lunds naturvetarkår

På Lunds naturvetarkår, Luna, har det inte hänt något större som studenterna kan märka av, kåren har främst satsat på att strukturera upp organisationen. Kommunikationen på engelska har utökats och kåren har fått fler aktiva som kan hjälpa till med utbildningsbevakningen.

Närmast vill Luna annars försöka förbättra kontakten med näringslivet, något som enligt studenterna ofta saknas.
– En utbildning ger dig kompetens så att du kan vara attraktiv på arbetsmarknaden. Men om du inte får en insyn i hur arbetsmarknaden ser ut, hur vet du då var du ska vända dig, frågar sig Jesper Sjöström Strobel, ordförande för Luna.

Lundaekonomerna

Hos Lundaekonomerna märks inga större förändringar för studenterna jämfört med förra året. Arbetet med att göra kåren mer välkomnande för internationella studenter har fortsatt och hemsidan är nu helt på engelska.

Problemet med bristen på studieplatser för studenterna kvarstår, men kåren har representanter som påverkar utformningen av det kommande nya Ekonomicentrum, där nya studieplatser är en viktig fråga.

I väntan på dem vill kåren nu anamma idén om digitala tentor.
– Målet är att testa digitala tentor på en kurs nu under våren, utvärdera dem och se om det fungerat så bra som vi och fakulteten hoppas, för att sedan rulla ut det under hösten på några av större kurserna, säger Felix Blanke, vice ordförande för Lundaekonomerna.

Foto: Jonas Jacobson
Foto: Jonas Jacobson

Medicinska föreningen

Just nu håller läkarprogrammet och biomedicinprogrammet på att göras om. Medicinska föreningen, MF, har därför lagt krut på att vara med i processen, då programmen är deras två största. Kåren har studentrepresentanter som påverkar exempelvis kursplaner och hur utbildningarna ska förändras till studenternas bästa.
– I exempelvis nya läkarprogrammet verkar det nu som att det kommer läggas till en kurs som förbereder studenterna på de kliniska placeringarna, så de har bättre koll på vad det innebär att vara ute på klinik, säger MF:s ordförande Malin Fredén Axelsson.

Det nya biomedicinprogrammet kör igång nästa höst och förhoppningen är att det nya läkarprogrammet påbörjas ett år senare.

Vårdvetenskapliga studentföreningen

Sjuksköterskor har i flera år kämpat för högre ingångslöner, bland annat via kåren Vårdvetenskapliga studentföreningen, Våvs. Även om kravet på minst 25 000 kronor fortfarande inte är uppfyllt ger kampen ändå vissa resultat. I slutet av november meddelade Region Skåne att de efter protesterna höjer ingångslönen för nyexaminerade sjuksköterskor till 23 500 kronor – ett lyft med 1 500 kronor i månaden.

I övrigt har kåren inte gjort något som gemene student kommer märka större skillnad av i sina studier. I stället har Våvs arbetat för att synas mer och se till att studenterna vet vart de ska vända sig med sina utbildningsfrågor.
– Nu kanske jag är lite partisk, men när jag har frågat studenterna verkar det som att de tycker det är tydligare vilka de ska vända sig till, säger Dennis Brodelius, ordförande för Våvs.

* Samtliga tillfrågade kårer har minst en heltidsarvoderad student, som arbetar för kåren, med undantag för Doktorandkåren, var presidium är deltidsarvorderade.