Harrisons studentkritik delar lärarkåren

- in Nyheter

Dick Harrisons kritik har avfärdats från ledningshåll – men frågan delar lärarkåren. Flera av Harrisons kollegor känner inte alls igen sig i hans beskrivning, samtidigt som lärare på fakultetsnivå vittnar om en växande press på att examinera studenter.

[ads1]

I den uppmärksammade debattartikel Dick Harrison skrev i SvD i januari vittnar han om allt sämre prestationer från sina studenter och att han upplever att universitetsledningen vid Lunds universitet pressar honom till att sänka kraven på studenterna.

Den bakomliggande orsaken till problemen menar han är det nuvarande resurstilldelningssystemet. Detta drabbar lärare vid humanistiska institutioner över hela landet och får lärarna att sänka kraven, menar han. Men vad säger kollegorna vid Lunds universitet?

Ingen press att godkänna
Lundagård har via mejl kontaktat samtliga elva lärare som undervisar i ämnet historia på Historiska institutionen idag och frågat dem om de känner igen sig i de problem som Dick Harrison beskriver. Sex har svarat. Ingen av dessa känner press på sig att godkänna fler studenter.

Det finns inte heller någon bland dem som svarat som säger sig vara rädd för att kritisera universitetet.

– Jag känner inte till att det på institutionen någonsin har talats om annat än att fortsätta upprätthålla en hög kvalitet. Att det skulle vara några problem kring utbildningskraven som vi på något sätt uppifrån skulle vara pressade att tiga om känner jag inte till och jag skulle bli mycket förvånad om så vore fallet, säger Harald Gustafsson, professor i historia.

Däremot är det flera som håller med om att resurstilldelningssystemet kan vara problematiskt på andra sätt. Flera lyfter också fram att det finns en stor spridning i studenternas förkunskaper och prestationer, framför allt i grundkurserna.

– Det är fler som underkänns nu än mot hur det var för sju-åtta år sen. Samtidigt så tar vi in mycket fler än tidigare, och det spelar roll för resultatet. När det gäller dem som går vidare på B- och C-nivå är det många som är väldigt duktiga, säger Eva-Helen Ulvros, professor i historia.

Kritik mot sänkta krav
Efter debattartikeln i januari har Dick Harrison  enligt egen utsago blivit kontaktad av hundratals kollegor från andra lärosäten som instämmer i kritiken.

– Med ett undantag: ingen på min egen arbetsplats på Historiska institutionen har sänt ett enda mejl eller kommit med ens skuggan av ett stödjande uttalande.

Enligt Dick Harrison bekräftar även en lokal facklig representant från SULF, Sveriges universitetslärarförbund, att hans erfarenheter delas av många.

”Problemen ligger i systemet”
När Lundagård försöker kontakta SULF:s representant vill denne dock inte ge några kommentarer. Istället hänvisas vi till Karin Åmossa, chefsutredare på SULF, som har kontakt med medlemmar och lokala fackombud över hela landet. Hon har inte upplevt att det är många universitetslärare som blir pressade till att godkänna fler studenter eller sänka kraven.

– Problemet ligger snarare i att systemet inte betalar lärares arbetstid ordentligt. Vi har en pågående urholkning av resurserna till utbildningen, alltså att man får fler och fler studenter och allt mindre ersättning per student. Det är ett kvalitetsproblem, helt klart, menar hon.

Lundagård har skickat ut en enkät till samtliga 83 professorer vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet, som besvarades av totalt 35 personer, alltså ungefär fyrtio procent.

Svaren visar att Dick Harrison inte är ensam om sina erfarenheter på fakulteten.  Bland de svarande har cirka tjugo procent angivit att de har upplevt en press på sig på sig att sänka kraven för att fler studenter ska godkännas. Lika många har valt alternativet ”osäker/vet inte”.

– Det finns en ständig press på oss lärare att godkänna studenter. Det betonas hela tiden att finansieringen bara gäller de studenter som blir godkända, uppger en av dem.

Svårt med bred studentgrupp
Bilden är dock mer komplex än så. En av de vanligaste upplevelserna bland de svarande handlar om svårigheter i att möta stora studentgrupper med olika grader av förkunskaper och studievana. Dessutom uppger flera av de svarande att de brottas med en hög arbetsbelastning, vilket gör det svårare för dem att upprätthålla kraven.

– Jag gör allt för att hålla strikt på kvaliteten, men vid ett par tillfällen har jag släppt igenom studenter som skrivit om sina pm eller papers säg fem gånger, som jag lagt timmar av obetald arbetstid på, berättar en annan professor.

Den absoluta majoriteten av de svarande uppger dock att de inte känner någon press på sig att sänka kraven på studenterna.

Sjuttio procent har svarat att de känner att de kan uttrycka sina åsikter om universitetet utan att drabbas av negativa konsekvenser. Lika stor andel anser att kraven som ställs på studenterna i deras ämne är tillräckligt höga.