”På sikt har vi Nordens lägsta ambitionsnivå”

- in Nyheter

Institutionen för psykologi vid Lunds universitet tvingas till ytterligare besparingar. Detta trots att prefekten larmat om att kvaliteten på utbildningen kommer försämras.

Institutionen för psykologi dras med underskott. 2015 beräknades dessa uppgå till över tre miljoner kronor, en summa som i år har krympt till en miljon, tack vare stora besparingar.

Det kommande året förväntar sig fakulteten att man ska spara in ytterligare sju procent på budgeten.

Robert Holmberg, prefekt vid institutionen, flaggar nu för att de nya kraven hotar att påverka utbildningens kvalitet kraftigt.
– Riskerna på sikt är att man kan behöva göra radikala val i hur våra utbildningar utformas. Då står vi inför något som verkligen kan påverka kvaliteten, säger Robert Holmberg, prefekt vid Institutionen för psykologi.

”Nordens lägsta ambitionsnivå”
För att klara budgeten genomförde institutionen stora besparingar 2015, vilket bland annat innebar att de pausade fristående kurser och minskade studenternas lärarledda timmar.

I en skrivelse till Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen skrev Robert Holmberg redan i juni 2016 att deras program för psykologer och psykoterapeuter nedprioriterades på ett sätt som var ”förenat med stora risker”.

Holmberg skrev att fakultetens prioriteringar var så allvarliga att Lunds universitet ”på sikt kommer ha Nordens lägsta ambitionsnivå i kvaliteten”.

Sämre kvinnlig representation
För studenter på institutionen kommer besparingarna innebära färre praktiska moment, mindre lärarledd tid, större seminariegrupper och färre föreläsningar med extern personal.

Studentföreningen Lundapsykologerna ser allvarligt på hur besparingarna kommer påverka deras framtida studier.
– Lund har tidigare framställt sig som topp i landet, men med de här nedskärningarna kommer vårt program bli medelmåttigt. Det kommer fortfarande bedrivas utbildning som är legitim, men som är markant sämre, säger Linnéa Eng, ordförande för utbildningsutskottet hos Lundapsykologerna.

En annan risk Lundapsykologerna ser är färre kvinnliga föreläsare då extern personal minskar.
– Ofta när kliniker och gästföreläsare kommer är de kvinnor, medan de som jobbar som professorer vid universitetet oftast är män, säger Malin Norrman Harling, medlem i Lundapsykologernas jämlikhetsutskott.

Artikeln har uppdaterats i efterhand.

Skälen till besparingarna:

  • Samhällsvetenskapliga fakulteten får pengar för sina studenter i form av anslag från staten.
  • Underskottet på Institutionen för psykologi beror på hur Samhällsvetenskapliga fakulteten fördelat sina anslag till de olika institutionerna.
  • Samhällsvetenskapliga fakulteten får 98 624 kronor per helårsstudent inom medicin, och 42 255 kronor per helårsstudent inom samhällsvetenskap.
  • Psykologprogrammet klassificeras som 65-70 procent medicinskt och 30-35 procent samhällsvetenskapligt.
  • Just nu får psykologprogrammet 80 procent av anslagen från medicinkategorin och 92 procent av anslagen från samhällsvetenskapskategorin. Det ger en sammanlagd tilldelning på 83 procent.
  • Anledningen till att Institutionen för psykologi inte får större delar av sina anslag beror på att de samhällsvetenskapliga utbildningarna har svårare att finansiera sig. Pengar överförs då från Institutionen för psykologi till andra, mindre resursstarka institutioner.
  • Anslagen går delvis till fakultetens egna kostnader, såsom lokalhyror och administration.

       Källa: Lundapsykologerna