20 extra miljoner till studenter och forskare

- in Nyheter
@Tindra Englund

Med anledning av Lunds universitets 350-årsjubileum delar de stiftelser som förvaltas av universitetet ut 20 miljoner kronor mer än vanligt. 

Universitetet förvaltar ett stort antal stiftelser som under lång tid tillkommit genom donationer i form av exempelvis testamenten. Nyligen beslutade dock Universitetsstyrelsen om en rejäl höjning av utdelningsbeloppet för 2017. I stället för normala 65 miljoner kronor blir utdelningsbeloppet 85 miljoner kronor. Detta har blivit möjligt genom att man har sparat en del av tidigare års avkastningar just för att kunna uppmärksamma jubileet.

– Allt sedan universitetet bildades har donatorer bidragit till att utveckla verksamheten. Att uppmärksamma jubileet genom en extra stor utdelning från stiftelserna känns mycket bra, säger Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz.

Alla stiftelser har olika syften och ändamål enligt donatorns önskemål. En del är snävt hållna, andra är mer fria. Vissa stiftelser är knutna till institutioner och fakulteter som årligen hämtar in medel, medan andra stipendier kan sökas i konkurrens.

Inga nya ansökningsförfaranden
De 20 miljoner kronorna betalas ut som en generell höjning av utdelningen ur respektive stiftelse. Det innebär att inga nya rutiner eller ansökningsförfaranden behövs.

Fakta: 

  •  Lunds universitet förvaltar cirka 700 stiftelser. Avkastningen från dessa delas årligen ut för forsknings- och utbildningsändamål. En stor del av dessa medel går direkt till fakulteter och institutioner medan vissa forskningsmedel och stipendier till studenter kan sökas i konkurrens.
  • Det finns s.k universitets- och nationsstipendier om cirka 2 miljoner kronor för studenter att söka varje termin.
  • Det utlyses rese- och forskningsbidrag om cirka 10 miljoner kronor om året till forskarna. Till dessa stipendier och bidrag kommer runt 4000 ansökningar varav cirka en tredjedel beviljas
  • Lunds universitets förvaltade stiftelser har ett marknadsvärde på 2,6 miljarder kronor.