Rektorns svar på kritiken – analysgrupp tillsätts

- in Nyheter

Processen att välja en kandidat till uppdraget som prorektor vid Lunds universitet har varit omdiskuterat. I förra veckan höjdes kritiska röster ifrån flera institutioner något som Sydsvenskan tidigare skrivit om. I veckan svarade Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet, på den kritik som framförts.   

Under den gångna veckan har flera skrivelser som kritiserar rekryteringsprocessen av nya prorektorn Sylvia Schwaag Serger inkommit till Universitetsstyrelsen ifrån professorer, lärare och prefekter vid Lunds universitet. Även beslutet att kalla henne till en professur i forskningspolitik vid Ekonomihögskolan har varit omdiskuterat.

I ett gemensamt svar till kritiken skriver rektor Torbjörn von Schanz och Universitetsstyrelsens ordföranden Jonas Hafsström att både tillsättningen av prorektorstjänsten samt kallelsen till professur har skett i enlighet med gällande processer och regelverk.

I helgen publicerade rektor Torbjörn von Schantz även ett blogginlägg där han försvarar beslutet att välja Sylvia Schwaag Serger till prorektorsuppdraget:

”Målet i prorektorsprocessen har varit att hitta en riktigt bra prorektor för Lunds universitet. Det målet menar jag har uppfyllts långt över förväntan.”

Det var den 20 September som Universitetsstyrelsen beslutade att Sylvia Schwaag Serger blir ny prorektor för Lunds universitet från och med årsskiftet. Det är första gången en kandidat utifrån universitetet utses till uppdraget. Enligt en artikel i Universitetsläraren så förutsätts att prorektorn har en fast anställning inom universitetet då prorektorsposten är ett uppdrag, inte en tjänst.

Sylvia Schwaag Serger som tidigare var adjungerad professor vid Ekonomihögskolan blev i fredags kallad till professur i forskningspolitik av rektorn.

Sylvia Schwaag Sergers professur kommer finansieras med centrala medel ifrån universitetet och kallelsen är en utav punkterna som professorerna vid Ekonomihögskolan är starkt kritiska mot. Rektorn vid Ekonomihögskolan Fredrik Andersson menar att kallelsen är rimlig.
– Kallandeförfarande kan användas för att rekrytera personer som verksamheten har ett speciellt behov av. Givet att man accepterar meritbedömningen så är kallandeförfarandet för att rekrytera en person som verksamheten, i det här fallet universitetet via prorektorskapet, är i behov av en fullt rimlig procedur, säger Fredrik Andersson.

Krav på att göra om rekryteringen
I skrivelserna med kritik som kommit in ifrån Ekonomihögskolan, Biologiska institutionen samt Fysiska institutionen framförs krav på att rekryteringen bör göras om från början. I skrivelsen ifrån Ekonomihögskolan, där 27 professorer vid institutionen skrivit under, står:

”Mot denna bakgrund menar vi att det vore bäst för alla parter om valet gjordes om från början.”

Fredrik Andersson kommenterar skrivelsen från Ekonomihögskolans professorer i en intervju med Lundagård.
– Det är inte konstigt att frågor ställs och att kritik framförs. Det har varit ett speciellt ärende att rekrytera en prorektor utifrån och frågorna är i grunden berättigade och det är viktigt att de får ställas.

Han menar däremot att kritiken som framförs i skrivelsen är bred och i vissa fall oklar.
–Jag har svårt att se kärnan i kritiken och på vissa punkter är man direkt oklar. Man betonar exempelvis att Sylvia är en utmärkt prorektor samtidigt som det både i klartext och mellan raderna framgår att man vill se en intern kandidat på uppdraget, säger Fredrik Andersson.

I det gemensamma svaret ifrån rektorn och Universitetsstyrelsens ordförande finns inget beslut om att göra om rekryteringsprocessen. Däremot framkommer det att styrelsen kommer tillsätta en analysgrupp för att undersöka hur framtida processer för att välja rektor och prorektor på Lunds universitet kan förbättras. Därmed tillmötesgår styrelsen delar av kraven ställda ifrån Universitetskollegiet som även de riktat kritik mot prorektorsprocessen.

En kritiserad professur
Universitetskollegiets kritik mot prorektorsprocessen ifrågasatte även kvalitén av åtminstone en professorsprövning som skett i samband med rekryteringsprocessen.

I somras gjordes en sådan professorsprövning av Sylvia Schwaag Serger och det var Ekonomihögskolan, på uppdrag av Universitetsstyrelsen, som genomförde den.
–Vad gäller meritbedömningen är min bestämda uppfattning att det faktum att processen gick snabbt och var lite forcerad inte har lett till att bedömningarna har låg kvalité, säger på Fredrik Andersson.

I kritiken från Ekonomihögskolans professorer lyfts även det faktum att Lunds universitet har cirka 800 professorer och att det vore otroligt om ingen utav dem har de meriter och kompetens som krävs för prorektorsuppdraget.

I sitt blogginlägg poängterar rektorn att intresset för att söka prorektorsuppdraget. varit litet internt inom universitetet

”Med tanke på att man inte behöver vara professor för att komma ifråga som prorektor innebär det att vi hade kunnat ha tusen(tals) potentiella sökande. Det hade vi inte. Det var heller inte många, så vitt jag vet, som förordade lämpliga kollegor genom nomineringar.”

Faktaruta

Vad är en prorektor?

Prorektor är rektorns ställföreträdare. Prorektorn tjänstgör i rektors ställe när denne inte är på plats. Behörig att vara prorektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor.

Så väljs prorektorn

Universitetsstyrelsen fattar beslut om vem som blir prorektor. Men Universitetskollegiet har rätt att yttra sig om val av prorektor då Universitetsstyrelsen enligt Högskoleförordningen har skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och prorektor.

Kort tidslinje över den aktuella rekryteringsprocessen

Lunds universitet har sedan början av året arbetat med rekrytering av en ny prorektor för Lunds universitet då tidigare prorektor Eva Wiberg från och med 1 juli i år är rektor för Göteborgs universitet.

En beredningsgrupp utsedd inom Universitetsstyrelsen har under våren arbetat med rekryteringen av kandidater till posten som ska presenteras för Universitetskollegiet.

Den 8 september genomför Universitetskollegiet en omröstning där endast Sylvia Schwaag Serger presenteras som kandidat. En majoritet röstar ja samtidigt som kollegiet lämnar in en skrivelse med skarp kritik mot processen.

Den 20 september beslutar Universitetsstyrelsen att Sylvia Schwaag Serger blir ny prorektor vid Lunds universitet.

Den 5 oktober inkommer skrivelser ifrån flera institutioner vid universitetet till Universitetsstyrelsen med kritik mot processen – de vill att rekryteringen görs om från början.

Den 9 oktober skickas ett gemensamt svar på kritiken ut ifrån Universitetsstyrelsens ordförande samt Lunds universitets rektor angående rekryteringen av prorektor Sylvia Schwaag Serger.