Digitalisering av lärandet

- in Nyheter

I vår startar ett projekt med digitala tentor. Syftet är att följa den digitala samhällsutvecklingen och att ta e-lärandet som examinationsform vid universitetet vidare. Lundagård undersöker framtiden för e-lärande vid Lunds universitet med hjälp av vicerektor Bo-Anders Jönsson.

Lunds universitets rektor, Torbjörn von Schantz, publicerade den 6 september ett rektorsblogginlägg om ett pilotprojekt med digitala tentor. Projektet är frivilligt för samtliga fakulteter vid Lunds universitet och startar under våren 2018. Von Schantz uppger en rad fördelar med denna examinationsform: det blir lättare med anonyma tentor, studenten får mer tid på sig och det blir lättare för lärarna att rätta. I inlägget uppmuntrar rektorn de andra fakulteterna att följa Juridicums exempel vilka har använt sig av digitala examinationsformer under ett antal år.

Digitala salstentor kommer att gå till så att man antingen skriver på sin egen dator inne i en sal eller får skriva med papper och penna. Universitetets institutioner kommer i bästa fall tillhandahålla ett litet antal laptops till examinationstillfället åt de studenter som inte har egna, även om det i dagsläget inte är helt klart, uppger vicerektor Bo-Anders Jönsson som har e-lärande som ett av sina ansvarsområden vid Lunds universitet.

Redan år 2000 pratades det om ett paradigmskifte i lärandet vid universitetet. Såhär 17 år senare konstaterar Jönsson att digitaliseringen inom högre utbildning går långsammare än man då föreställde sig. Anledningen till det är olika regeringsbeslut som hindrat utvecklingen och otillräckliga utbildningsanslag. Jönsson tror dock att det kommer ske mycket under de närmaste åren.

– Sannolikt kommer konceptet med det omvända klassrummet med bland annat förinspelade föreläsningar att växa. Lektionstimmarna kommer i större utsträckning att användas till seminarium eller längre diskussionspass, säger Jönsson.

E-lärande är redan idag en vanlig metod inom distansutbildningar samt fort- och vidareutbildningar. Bo-Anders Jönsson förutspår att e-lärandet åter kommer att växa inom fortbildningsfältet. Där kan det vara viktigt att kombinera arbete och studerande så att de får en växelverkan. Alternativet att plugga på distans är en fråga om flexibilitet. Vad beträffar den sociala aspekten av lärande anser Jönsson att e-lärande har potential att få en utvidgande effekt för studenternas sociala liv men att campus-undervisningen kommer att fortsätta dominera inom en överskådlig framtid.

– Förändringar kräver ekonomi och beroende på hur regeringsbesluten ser ut de kommande åren kan universitetet behöva söka annan typ av finansiering för att kunna bedriva utveckligen i den riktning som är tänkt, säger Jönsson.

Vad beträffar ny teknik och platser för lärande så kommer det att byggas studieplatser i Kungshuset i Lundagård under våren 2020. På de nya studieplatserna, eller lärandemiljöerna som Jönsson föredrar att kalla dem, kommer det finnas möjlighet till uppkoppling till skärmar och annan avancerad teknik för att kunna bedriva grupparbeten både på distans och i det fysiska rummet. På Medicinska fakulteten tänker man i samma banor och siktar på en satsning 2021.