Frågetecken kvarstår för fuskdrabbade universitet

- in Nyheter

I januari dömdes 23 studenter för fusk i den så kallade HP-skandalen. Sju av dessa studerar vid Lunds universitet, något Lundagård tidigare rapporterat om. Nu är det upp till varje universitet att ta ställning till om studenterna ska få studera vidare, och Antagningsnämnden vid Lunds universitet (LU) har nyligen meddelat sitt beslut. 

Den 7 februari i år ogiltigförklarade Universitets- och högskolerådet (UHR) högskoleprovsresultatet för de 23 studenter som i januari dömts för brottet osann försäkran. Det efter att ha fuskat på högskoleprovet med hjälp av fuskverksamheten HP-hjälpen. Nu ska varje enskilt universitet avgöra om studenterna ska bli av med sina studieplatser.

I Lund har sju studenter antagits med hjälp av HP-hjälpen. Det rör sig om fyra studenter på juristprogrammet, och vardera en på läkarprogrammet, psykologprogrammet och systemvetenskapliga kandidatprogrammet. Den 6 mars beslutade Antagningsnämnden vid LU att återta antagningen för samtliga sju studenter.

– Studenter som antagits på felaktig grund har inte längre rätt till den aktuella utbildningsplatsen. Andra program eller kurser som studenten läser och som inte grundar sig på det felaktiga antagningsbesöket berörs inte, säger Per Nilsén, ordförande för Antagningsnämnden vid LU.

Förutom de sju Lundastudenterna har två studenter vid Örebro universitet, en vid Umeå universitet, fyra vid Uppsala universitet, en vid Stockholms universitet och en student på Kungliga tekniska högskolan (KTH) fuskat. Förutom Stockholms universitet och KTH där ärendena är under handläggning, har samtliga universitet beslutat att återta utbildningsplatserna. Detta med stöd i föarvaltningslagen.

Per Nilsén ser inget generellt problem med att det är upp till varje universitet att själv avgöra om studenternas framtid eftersom förvaltningslagen ger tydliga ramar.

– Variationen mellan olika universitets bedömningar kan inte bli särskilt stor och förvaltningslagen ger ett tydligt ramverk för hur man ska hantera frågorna.

Han menar att universiteten nu står inför flera obesvarade frågor som är av stor vikt för de enskilda studenterna. Men för att hanteringen ska bli genomtänkt måste det få ta tid. Exempelvis frågan om de berörda studenterna kommer få tillgodogöra sig vad de redan läst.

– Det står i dagsläget inte klart vem som ska avgöra detta. Det finns riktlinjer från UKÄ [Universitetskanslersämbetet reds. anm.] om att studieprestationerna bör låtas stå kvar. Men utifrån ett likabehandlingsperspektiv vore det högst önskvärt att det får en direkt bindande nationell reglering, säger Per Nilsén.

Fusk med hjälp av fuskligor är ett relativt nytt fenomen – UHR blev varse fenomenet hösten 2015. Efter ändringar i högskoleförordningen och UHR:s föreskrifter under sommaren 2016 måste provdeltagare numer intyga att de inte använt några otillåtna hjälpmedel och den som fuskar kan dömas under brottsrubriceringen osann försäkran. Innan fusket blev straffbart enligt brottsbalken kunde UHR ändå efter egna utredningar återkalla provresultat och universiteten kunde därefter återkalla antagningsbesluten för de aktuella studenterna.

– De första som blev av med sin utbildningsplats efter att UHR återkallade resultatet skrev provet hösten 2015. Det var fem studenter från läkarprogrammet vid Karolinska institutet och en som gick det tekniska basåret på KTH. Då var det ännu inte möjligt att anmäla denna typ av misstänkta fuskare för brott, säger Åke Lernefalk på UHR.

Lundagård har sökt flera av de sju dömda studenterna som fått sina studieplatser återkallade. En av studenterna, som önskar vara anonym, skriver i ett meddelande till Lundagård: ”Jag tycker definitivt att det är rätt att högskolefuskarna blir avstängda från skolan fastän jag å andra sidan tycker att det är onödigt då många redan kan ha kommit en bit in i sin utbildning och trots att [sic] klarar sig bra. Det är en annan sak om man inte klarar av plugget och examinationer. Hur som helst finns det ändå ingen annan som kan ta dessa personers plats”.

Studenten menar sig vidare ha blivit oskyldigt anklagad sedan någon annan skickat in hens uppgifter till HP-hjälpen.

Fler avslöjanden om fusk genom HP-hjälpens verksamhet väntas inom kort. I Ekobrottsmyndighetens tillslag den 14 april 2018 hittades ett kundregister med omkring 200 namn. UHR utreder och bedömer nu att upp till 140 av dessa provdeltagare kan komma att få sina provresultat återkallade. Sydsvenskan rapporterade den 25 mars att 17 av dessa bor i Skåne, varav fem personer i Lund. Hur många av dessa som studerar vid LU är ännu inte klarlagt.